בס"ד. אור ליום ועש"ק, ב' ניסן, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

[לאחרי התפלה, נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א להש"ץ הרה"ח הר"ש הלוי לעויטין מעות בשביל "משקה" – ע"פ בקשתו, בהזכירו הפתגם ד"כולה משקה" – בתור השתתפות בהתוועדות חסידים לרגל יום ההילולא. ואמר:]

בקשר עם יום ההילולא – יצא לאור קונטרס מיוחד בעניני פנימיות התורה1, שזהו"ע ה"משקה" (יי"ש) שבתורה, כידוע2 שנגלה דתורה נמשלה ל"מים", ופנימיות התורה ל"יין" (וכן שמן).

והעיקר – שיהי' כל זה (הלימוד וההתוועדות כו') באופן שימשיכו את כל הענינים בפועל ממש.

ויה"ר – כמובא3 מכת"י של הצמח-צדק: "שא' רבינו זצ"ל (על ברית מילה כו') בעת שתיית משקה" – "שנזכה לשתות כשיהי' כולה משקה",

שענין זה יהי' בגאולה העתידה, ששייכת במיוחד לחודש ניסן4 – "חודש של גאולה"5.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א הזכיר גם ע"ד לימוד פרקי המשניות של אותיות השם דבעל ההילולא, שכל אחד ילמוד בעצמו, או שיחלקו הפרקים בין הקהל6].