מכתב כללי

ב"ה*, ראש חודש ניסן, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

לאחינו בני ישראל,

די בכל אתר ואתר,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימי חג הפסח מתקרבים ובאים.

כל1 ענין שבעולם מלמד את האדם המתבונן חכמה והוראה, אם בדברים שבין אדם למקום, אם בדברים שבין אדם לחברו, אם בשני סוגים אלו.

נקל ביותר, על ידי עיון המתאים, למצוא הוראות כאלו בעניני התורה – תורה לשון הוראה, הוראה בחיים, כשמה "תורת חיים" – ומצותי'. ובפרט בענינים הכלליים אשר בה.

והנה אחד המיוחד שבענינים אלו הוא – זכרון יציאת מצרים, שהוא יסוד2 גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו, ונשתנה3 מכל הנסים שהוזהרנו להזכירו (וגם – קריעת4 ים סוף) בכל יום. ובתוספות5 יותר נצטוינו על זה בהתחלת חג הפסח – בליל התקדש חג.

כמה וכמה דברים יש ללמוד הן מעצם ענין זה, הן מאופני הענין ופרטיו, ובאתי בזה להדגיש רק נקודה אחת, נקודה משותפת לתחילת החג וסיומו ואשר בה – הוראה למעשה בחיינו,

ולא רק בימי החג, אלא בכל השנה כולה,

והרי זו היא אמיתיות הכוונה, שכל ההשפעות והאורות המתגלים בחגים ומועדים יומשכו על כל ימות השנה, ובפרט6 – אלו דחג הפסח –

כי הנה התחלת דיני ומנהגי החג, מיד כשתחשך, הוא – ה"סדר". ותיכף להתחלת הסדר ומעיקריו, הוא – והגדת לבנך. משנים כמה דברים ומחדשים כמה דברים כדי לעורר את התינוקות. ולא עוד, אלא שחיוב זה הוא לא רק בנוגע לבנים חכמים, כי אם – אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. את כולם צריך לקבץ ל"סדר של פסח", ולפי דעתו ויכולת הבנתו של בן – אביו מלמדו.

וסיומו של חג הפסח, נסו של יום, אשר קרע לנו הקב"ה את הים וכל אחד ואחת מישראל הורה באצבעו ואמר: זה א-לי ואנוהו, הנה הבנים והבנות אשר נולדו ונתגדלו בשעת קושי הגלות, ילדים אלו הכירו להקב"ה תחילה.

נעוץ סופו של חג בתחילתו.

על כל אחד ואחת להשתדל בכל עוז ומרץ, לחפש דרכים עצות ותחבולות (אף אם על ידי זה מוכרח7 יהי' לעשות היפך טבעו ולשנות ההרגל שלו, ובלבד–) לכבוש את הדור הצעיר, ולקרב את כל בני ובנות ישראל, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, לתורה ומצוות,

ואז מובטחים אנו אשר בנערינו ובזקנינו נלך – לקראת הגאולה – בבנינו ובבנותינו.

ודור שלנו, דור אשר נולד ונתגדל בעת קושי הגלות הגזירות ושמדות ר"ל, ואשר גם על שארית הפליטה, ובפרט על הילדים אשר נתן והשאיר לנו ה' לאותות ולמופתים (שתתקיים8 תורה בישראל על ידם) יש קמים עליהם לכלותם, הי' לא תהי', על ידי חינוך האומר9 לרע טוב ולטוב רע, השם חושך לאור ואור לחושך, מר למתוק ומתוק למר, כי מאס את תורת ה' צבאות,

הנה הקב"ה יצילם ויצילנו מידם, ודור זה יזכה, במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, להיות גם דור הגאולה, גאולה האמיתית, כיעוד נביאינו הקדושים – לא בחיל ולא בכח כי אם ברוח ה' צבאות,

וכל אחד ואחת יכירהו, יורה באצבע ויאמר:

הנה10 אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח,

מנחם שניאורסאהן