ב"ה

השלמה לשיחת ש"פ האזינו, שבת שובה, תנש"א התוועדות ב'

המשך לר"ה