הודעה אודות חלוקת הש"ס*

הוד כ"ק רבינו הזקן כותב באגרתו הק' ד"ה הוכח תוכיח (נדפס בסו"ס התניא), וז"ל מהשייך לכאן: לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות עפ"י הגורל או ברצון. ועיר שיש בה מנינים הרבה יגמרו בכל מנין ומנין. ואם איזה מנין קטן מהכיל יצרפו אליהם אנשים מאיזה מנין גדול בבל ישונה חק ולא יעבור. עכ"ל1.

ועל פי זה נהגו מאז לסדר חלוקת הש"ס ביום חג הגאולה הוא – יום י"ט כסלו.

משנת תרס"ג ואילך, מפני אפס הפנאי בי"ט כסלו, הנהיגו בליובאַוויטש חלוקת הש"ס בכ"ד טבת – יום ההילולא של רבינו הזקן. ומכמה שנים נקבע מנהג זה גם בכאן ע"י "מחנה ישראל" – בנשיאותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א2.

ואותם הנמצאים במקום אשר, מאיזה סיבה שתהי', הוא "קטן מהכיל" לחלק כל הש"ס מצטרפים3 לחלוקת הש"ס הנעשית בבית מדרשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

להקל על המשתתפים – נדפס בעמוד שלאחר זה4 טופס הודעת ההשתתפות בחלוקת הש"ס. ועל המשתתף להודיע המסכתא שבה בחר, או להורות שרצונו שיגרילו עליו, וכנ"ל באגה"ק, ולשלחו חתום ובתוספת הכתובת שלו ל"מחנה ישראל".

מובן אשר אלו שלא הספיקו להודיע מהשתתפותם קודם כ"ד טבת יוכלו להצטרף גם אחרי כן.