ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש השנה, ה'תשנ"ב

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

/מקום החתימה/