מכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ*

ב"ה ח"י טבת ה'תש"ט ברוקלין

כבוד ידידי הרבנים הגאונים, מנהיגי בתי הכנסיות ובתי המדרשות, וכל חובבי תורה בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה:

בזה הנני לעוררם על המנהג הקדום בתפוצות ישראל לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה בכל עיר ועיר ובמקום שאפשר בכל בית כנסת ובית מדרש ע"י חלוקת המסכתות.

וידועה השתדלות כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם זי"ע בזה, וזה לשונו באגה"ק ד"ה הוכח תוכיח: "לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות עפ"י הגורל או ברצון, ועיר שיש בה מנינים הרבה יגמרו בכל מנין ומנין, ואם איזה מנין קטן מהכיל יצרפו אליהם אנשים מאיזה מנין גדול בבל ישונה חק ולא יעבור".

ולכן אעורר ואבקש את כבוד ידידי שי' הרבנים הגאונים, מנהיגי הקהלות ובתי הכנסיות ובתי המדרשות וחובבי תורה בכל אתר ואתר לחזק את מנהג חלוקת הש"ס במקומות אשר נהגו בהם גם עד עתה, ובמקומות שמנהג זה אינו קיים עדין לחדש החלוקה ולהנהיגה בכ"ד טבת הבע"ל – וכמובן אשר זה לא יחליש חלילה לשאר שעורי התורה הנהוגים מכבר.

ובאם לא יספיקו בהכנות הדרושות לסידור חלוקת הש"ס בכ"ד טבת יקבעו אותו לזמן אחר בקרוב ובאופן שיסיימו בעהשי"ת את הש"ס עד כ"ד טבת ה'תש"י, ולהצטרף עי"ז בלימודם עם אלפים ורבבות כ"י המסיימים את לימוד הש"ס אז.

השי"ת יברך את כל המשתתפים בחלוקת הש"ס ואת ב"ב בכל הצריך להם בבני חי ומזוני רויחא.

המברכם בגשמיות וברוחניות.

(אגרות קודש ח"י ע' סא-סב)

ב"ה ט' שבט תש"ט ברוקלין

אל המתפללים בבית הכנסת "התאחדות החרדים בצרפת" ובראשם הגבאים, ה' עליהם יחיו, פאריז

שלום וברכה!

התענגתי להודע על ידי הנהלת "מחנה ישראל" אודות כל אלה מכם אשר הביעו השתתפותם בל"נ בחלוקת הש"ס והמסכתות אשר בחר בהן כל אחד מכם ללמדן ולסיימן כ"ד טבת הבע"ל.

השי"ת יברך את כל הלומדים ואת בני ביתם יחיו בכל הצריך להם בבני חיי ומזוני רויחי ויצליחם בגשמיות וברוחניות.

ידידם המברכם בגשמיות וברוחניות.

(אגרות קודש ח"י ע' פ)

ב"ה א' ניסן תש"ט

ברוקלין

אל ידידינו אנ"ש ותלמידי התמימים בעי"ת פאריז יע"א ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

התענגתי מאד להודע ע"י הנהלת "מחנה ישראל" כי בכל אחד מחמשת בתי אנ"ש בפאריז סידרו חלוקת הש"ס.

השי"ת יהי' בעזרו של כל אחד ואחד ללמוד ביראת שמים את המסכתות שקבלו בל"נ על עצמם ולסיימם בכי טוב לזמן המיועד ויברך אותם ואת ב"ב שי' בכל הצריך להם בבני חיי ומזוני רויחי בגשמיות וברוחניות.

המברכם בגשמיות וברוחניות.

(אגרות קודש ח"י ע' קלח)