בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ה'תשי"ג.

בלתי מוגה

איתא בספרי1 "ושננתם לבניך אלו התלמידים". ומנהג ישראל2 שבערב יוהכ"פ מברכים את הבנים בהנוסח שכתוב בתורה3:

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם".

השי"ת יתן לכם חתימה וגמר חתימה טובה.

שתהיו "נרות להאיר"4 אמיתיים, להמשיך את ה"נר מצוה ותורה אור"5, ומאור שבתורה זו תורת החסידות6 – בכל מקום בואכם,

וזו תהי' הקדמה והכנה קרובה לביאת משיח צדקנו.