בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, ה'תשי"ג.

בלתי מוגה

א. [לאחר תפלת מנחה – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן השי"ת שתהי' התעוררות פנימית לתשובה אמיתית מעומקא דלבא, חרטה על העבר, והעיקר – קבלה על להבא.

וע"פ פסק חז"ל1 ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין – תביא ההתעוררות תשובה את הגאולה השלימה והאמיתית ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו.

ב. [לפנות ערב, נכנסו קבוצה אנשים (שלא היו קודם) לבקש ברכתו, ואמר:]

יתן השי"ת שתהי' התעוררות פנימית לתשובה אמיתית מעומקא דלבא, חרטה על העבר, והעיקר – קבלה על להבא.

וכיון שפסקו חז"ל ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין, ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה2 – והרי ישנה המחשבה טובה, והקב"ה מצרפה למעשה – יתן הקב"ה שההתעוררות תביא את הגאולה שלימה בקרוב.