האזהרה שהזהרנו מלהכביד על היתומים והאלמנות, הוא אמרו יתעלה: "כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כב, כא).

לאו זה כולל שלא יכביד עליהם לא בדיבור ולא במעשה, אלא ידבר עמהם דברים רכים ביותר ובנחת, ויתעסק עמהם בדרך הטובה ביותר, ויתייחס אליהם ביחס טוב ביותר ויתכוון להפליג בכל זה.

ומי שלא נזהר באחד מכל אלו הרי עבר על לאו זה. וכבר ביאר יתעלה עונש העובר על לאו זה והוא אמרו יתעלה: "וחרה אפי והרגתי אתכם וגו'" (שם כג).