האזהרה שהזהרנו מלאכול חמץ בפסח, והוא אמרו יתעלה: "ולא יאכל חמץ" (שמות יג, ג),

וביאר שהוא בכרת ואמר: "כי כל אכל חמץ ונכרתה" (שם יב, טו), אם הוא מזיד;

ואם הוא שוגג - חייב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו דיני מצוות זו במסכת פסחים.