האזהרה שהזהרנו מלאכול כלאי הכרם בלבד, והוא אמרו יתעלה בהם: "פן תקדש המלאה הזרע" (דברים כב, ט),

ובא בקבלה: "פן תקדש - פן תוקד אש", כלומר: שאסור להנות בהם. וכבר קדם לך הכלל: כל מקום שנאמר: השמר, פן ואל - אינו אלא מצוות לא תעשה,

ובפרק ב' מפסחים כשאמרו: "כל אסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתן" - כלומר: כל דבר שנאסרה אכילתו לא יתחייב על אכילתו אלא אם נהנה בכך - אמרו אחר כך: "אמר אביי: הכל מודים בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא דרך הנאתן. מאי טעמא? דלא כתיב בהו אכילה, דכתיב: "פן תקדש - פן תוקד אש".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת כלאים.

וגם היא אינה חובה מן התורה אלא בכלאי הכרם של ארץ ישראל.