הציווי שנצטווינו בדין נושא שכר והשוכר, לפי שדין שניהם אחד. כמו שביארו ואמרו: שלושה דינין לארבעה שומרין. והוא אמרו יתעלה: "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וגו'" (שם שם, ט).

וכבר נתבארנו משפטי דין זה בפרק ו' ופרק ט' מ[בבא] קמא ופרק ג' ופרק ו' מ[בבא] מציעא ופרק ח' משבועות.