הציווי שנצטווינו בדין השואל, הוא אמרו יתעלה: "וכי ישאל איש מעם רעהו" (שם שם, יג).

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ח' מ[בבא] מציעא ופרק ח' משבועות.