הציווי שנצטווינו בדין שומר חינם, הוא אמרו יתעלה: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר" (שם שם, ו).

וכבר נתבארנו משפטי דין זה בפרק ט' מ[בבא] קמא ופרק ג' מ[בבא] מציעא ופרק ח' משבועות.