הציווי שנצטווינו בדין ההבער, הוא אמרו יתעלה: "כי יבער איש שדה או כרם וגו' " (שם כב, ד).

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בכללותו בפרק ב' ופרק ו' מ[בבא] קמא ופרק ה' מגטין.