הציווי שנצטווינו להשיב את הגזלה בעין אם היא קימת בעינה, עם תוספת חומש; או לשקול דמיה אם נשתנה. והוא אמרו יתעלה: "והשיב את הגזלה אשר גזל וגו'" (ויקרא ה, כג).

וכבר ביארו במסכת מכות: שלאו דגזל הוא לאו שנתק לעשה ואמרו: "רחמנא אמר: לא תגזל (שם יט, יג), והשיב את הגזלה וגו'".

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרקים האחרונים מ[בבא] קמא.