הציווי שנצטווינו להעניק לעבד עברי ולעזור לו בצאתו לחפשי, ולא יצא בידיים ריקות, הוא אמרו יתעלה: "העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלהיך תתן לו" (דברים טו, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק א' מקדושין.