הציווי שנצטווינו להסיר את החמץ מרשותנו ביום י"ד בניסן - וזוהי השבתת שאר, והוא אמרו יתעלה: "ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם" (שם יב, טו), וחכמים קוראים לה גם כן: ביעור, כלומר: ביעור חמץ,

ובגמרא סנהדרין מגמרא דבני מערבא אמרו: "חמץ חייבין עליו עשה ולא תעשה: עשה על בעורו, דכתיב 'תשביתו שאר מבתיכם': לא תעשה, דכתיב 'שאר לא ימצא בבתיכם'" (שם שם, יט)

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בריש פסחים.