הציווי שנצטווינו גם בסמני חגבים, הם המפרשים בתורה: "אשר לו כרעים ממעל לרגליו" (ויקרא יא, כא).

ועניין מצווה זו כמו שביארנו במצווה שלפניה, והפסוק שנאמר בה הוא אמרו: "את זה תאכלו מכל שרץ העוף" וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ג' ממסכת חולין.