הציווי שנצטווינו (לבדק) בסמני העוף, הוא שרק כמה מינים ממנו יהיו מותרים. וסימני העוף לא נאמרו מן התורה אלא הושגו בחקירה, כי כאשר אנו מתבוננים בכל המינים שנתבאר איסורם אחד אחד, מוצאים אנו בהם דברים הכוללים אותם, והם סמני עוף טמא. וזה שנצטווינו לדון בעופות ולומר: זה טמא וזה טהור - הוא מצוות עשה.

ולשון ספרי: "כל צפור טהרה תאכלו (דברים יד, יא) זו מצוות עשה". הנה נתבאר מה שרמזנו עליו; וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת חולין.