הציווי שנצטווינו בשלוח הקן, וא אמרו יתעלה: "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" (דברים כב, ז),

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בשלמות בפרק אחרון מחולין.