ויש אומרים דלפי סברא הראשונה כו' צריך עיון לפי זהז גם במקומות המגולים ליתסר, כיון שיכול לבוא להרהור אם יסתכל, שכל גוף אשה אינה ערוה אלא מהאי טעמא.