אבל בתולות כו' רא"שא לפי דעת הרב רבנו יונהב צריך לומר שמותר להסתכל בשער, וברא"ש ריש פרק ב' דקדושיןי לא משמע כן.האי טעמא.