ומכל מקום אין לו לשמוע כו' עין פרישהא וש"ךב וט"זג שהפכו האיסור שם דלא כמגן אברהם.ד וכן משמע בתוס' דף כ' ע"ב,ה ודו"ק היטב.