עד שירחיק כשיעור וצריך עיון מאי שנא מגפנים, עיין שם ברש"יא ותוספות.ב