ומכל מקום בטל הוא כו' מגן אברהם.א ותירוץ הבית יוסףב אי אפשר לומר כלל לשיטת הרא"ש,ג ודו"ק. עיין השגת הראב"דד דדבוקה דוקא ולא קאי אגומא, ומשום הכי כתב הרשב"אה על הראב"ד חילוק זה.ו וכן דעת הרז"ה.ז