בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"ד.

בלתי מוגה

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן השי"ת שנה טובה ומתוקה, בכל המצטרך, בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים, ברוחניות ובגשמיות.

ובנוגע לרוחניות – להתעורר בתשובה עילאה שהיא מתוך שמחה1, בהתאם לקביעות שנה זו, שהכניסה מראש השנה לעשרת ימי תשובה (שמחוץ לימי ראש השנה2) היא באופן שנכנסים מיד ליום השבת, שענינו תשובה עילאה3.

וכיון שכללות ענין השבת הוא "וקראת לשבת עונג"4, שעונג ממשיך תוספת כח וחיות ואור בכל הכחות ובכל הענינים – תהי' השנה כולה שנת עונג, כך, שכל הענינים יומשכו למטה בפועל באופן של הרחבה אמיתית, "מרחב י-ה"5, ועד לשנת גאולה, שאז תומשך בפועל "נחלה בלי מצרים"6, למטה מעשרה טפחים.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

______ l ______