ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשכ"ג

התוועדות מתאימה להילולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ובשנת הקן דהילולת כ"ק אדמו"ר הזקן ולהביאה במעשה שהוא העיקר

מנחם שניאורסאהן