בס"ד. ר"ד לצעירי תלמידי תו"ת מאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק'

למחרת ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מהריי"ץ) – יו"ד שבט, ה'תשכ"ג*.

מסתמא שמעתם מה שדובר אתמול בהתוועדות1, אודות דברי הגמרא2 בנוגע ליעקב אבינו: "זרעו בחיים", ש"זרעו" – כל בנ"י, שהם צאצאיהם של בני יעקב – צריכים להיות "בחיים", יהודים חיים ("לעבעדיקע אידן"), ושפירוש תיבת "זרעו" הוא גם מלשון זריעה.

סדר הזריעה הוא, שזורעים גרעין קטן, אבל, הקב"ה נותן את ברכתו, ומגרעין זה צומחים ריבוי גרעיני תבואה3, וגם – אם זהו גרעין של אילן3 – אילן גדול עם ריבוי פירות טובים. כלומר: אף שהגרעין הנזרע הוא גרעין קטן, שתופס מקום מועט, וגם אינו חזק במיוחד, מ"מ, כאשר זורעים אותו באדמה טובה, משקים אותו ועושים את כל העבודות4 הדרושות, אזי מגרעין יחיד וקטן זה צומחת תבואה, או אילן גדול עם פירות רבים, שבהם יש גם גרעינים רבים.

וכן הוא בנוגע לבנ"י: גם אלו שהם קטנים – קטנים בשנים, ואפילו גדולים בשנים אבל קטנים בידיעתם בנוגע לתורה ויהדות,

ולאמיתו של דבר – (כשמתבוננים שהתורה "ארוכה מארץ מדה גו'"5, בלתי מוגבלת, מאחר שבאה מהקב"ה שהוא בלתי-מוגבל, ובמילא) – אפילו ידיעתם של הלומדים הגדולים ביותר היא קטנה ביותר –

הנה כאשר יתייגעו במה שהם יודעים, וישקו זאת ביראת-שמים ובחמימות חסידית – אזי מידיעה קטנה זו תצמח תבואה ואילן גדול עם פירות רבים וטובים.

* * *

השי"ת יעזור לכאו"א מכם, שתנצלו את הגרעין שיש בכם, החל מהגרעין הראשון6, שהוא הנפש האלקית שהקב"ה נתן בכל אחד, ואז – מה שלימדו אתכם בישיבה – בתורה ומצוותי'7, ותנצלו זאת בתכלית השלימות, ואז תצמח מזה תבואה ואילן גדול עם פירות רבים, אשר פירותיו האמיתיים של יהודי הם – כדברי הגמרא8 – מצוות ותורה.

יתן השי"ת שהוריכם, ראשי הישיבות והנהלה שלכם, ירוו רוב נחת מכם, שתהיו תלמידים ראויים בכלל, וכפי שמצפים מתלמידי ישיבת תומכי-תמימים בפרט, כפי שאמרו מייסדי הישיבה – כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) וכ"ק מו"ח אדמו"ר נ"ע – שתלמידי תומכי-תמימים צריכים להיות "נרות להאיר"9, להאיר את עצמם ואת סביבתם.

סעו לשלום, ותלמדו בשקידה ובהתמדה נגלה וחסידות, ולימוד זה יביא גם לידי קיום המצוות בהידור10.

וכן תכניסו אור וחמימות בבתיכם, בישיבה ובסביבתכם.

סעו לשלום.

______ l ______