Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

לשחזר את העולם

י' שבט תשכ"ט - 29 בינואר 1969

הפעלה אוטומטית

לשחזר את העולם: י' שבט תשכ"ט - 29 בינואר 1969

ימים ספורים לפני פטירתו, בי' שבט בשנת 1950, פרסם הרב יוסף יצחק שניאורסון, חותנו וקודמו של הרבי, מאמר על הפסוק "באתי לגני". הנושא המרכזי שלו הוא החשיבות של הפיכת העולם למקום מגורים לשכינה. לפעמים זה נראה כמו משימה בלתי אפשרית, אבל האמת היא שזה לגמרי בידיים שלנו. לא צריך לשנות את העולם, זה רק עניין של גילוי האלוקות והחזרת האור ששייך לכאן מלכתחילה.

הוסיפו תגובה

1000 תווים נשארו