ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשי"ב

למסור לכל הקיבוצים1: ברכת פורים ולהרבות בשמחה ואורה תורה2 ולהמשיכן בכל השנה.

מנחם שניאורסאהן