דההליכה מביתו לבית הכנסת כו' כן כתבו הש"עא והמגן אברהםב . ואע"פ שהט"זג חולק על זה, מכל מקום לפי מה שכתב המגן אברהם כל דבריו דחויין. דמה שהקשה מהתוספותד לא קשה מידי, דהתם הוי בבית אחד, עיין בזבחים ריש פרק גה ובמסכת מידותו ודו"ק ובבית אחד לא הוי הילוך הפסק כלל, כמו שכתב המגן אברהם. ובזה מיושב מה שהקשה החכם צביז על התוספות, ודו"ק היטיב. ומה שכתב הט"ז דאם כן הוי ליה למחשבח תיכף כו' אישתמיטתיה מה שכתב הבית יוסף בסימן רוט בשם שבלי לקט, וכן פסק רמ"א שםי בהגהה, דאפילו בשתיקה אסור להפסיק, ואף להרד"א שחולק על זה כמו שכתב המגן אברהםיא , מכל מקום מודה דלכתחילה אסור להפסיקיב . ומ"ש הט"ז מסימן קדיג לא קשיא מידי, דאף הרב בית יוסף מודה דההליכה בעצמה אינה הפסק, אלא השינוי מקום מביתו לבית הכנסת הוא דהוי הפסק, כמו שכתב המגן אברהםיד , ובסימן קד מיירי בבית אחד. ואפילו מבית לבית נמי לא קשיא מידי, דבאמצע מצוה לא שייך הפסק כמו שכתב המגן אברהםטו . ואם כן מאחר שנסתלקו כל התמיהות של הט"ז פשיטא דנקטינן כהשלחן ערוך.