אבל אם הציצית הם ממין כו' זה פשוט. דהא אפילו להרי"ףא והרמב"םב דשאר מינים דרבנן עלייהו, כמו שמברכין על כל מצות דרבנןג . והבאר היטבד לא דק בזה במה שכתב מברכין יטיל חוטין של צמר ולא של משי, כי אדרבה נהפוך הוא דשל משי לכולי עלמא פוטר, מה שאין כן בשל צמר לדעת מהר"מה . ובאמת המגן אברהםו לא כתב כן אלא בטלית של צמר וערב של משי, דשם אי אפשר בשל משי דהא לא פטר בשל צמר, ודו"ק היטיב במגן אברהם ותשכח דהכי הוא כמה דאמינא. וכן מה שכתב המגן אברהם בסימן חז שלא לברך על טלית של משי היינו אם הציצית של צמר, דלא שכיח ציצית של משי, דבעינן טוויה לשמה, עיין באגודהח ודו"ק.