יש אומרים שאין ציצית כו' כן כתב מהר"מ מרוטנבורק שהביא הבית יוסףא , ולזה נתכוין הרדב"ז שהביא המגן אברהםב , והבית יוסף חולק עליו, וכן כתבו תרומת הדשןג והמגן אברהם סעיף קטן ג. והבאר היטבד לא דק כלל בכאן במה שכתב דאינו חייב אלא מדרבנן, דהיינו לשיטת הרי"ףה והרמב"םו , אבל לשיטת תוספותז ורא"שח וסייעתיה שכתב רמ"אט וכן עיקר פשיטא דחייב מדאורייתא. וכן מה שכתבי בשם הרדב"ז, כבר נתבאר שכל הפוסקים חולקים עליו על זה וכן פסקו הש"עיא והמגן אברהםיב .