אבל אם הפסיק ביניהם בשיחה כו' כן כתבו הרא"שא והטור והש"עב , ואחריהם נמשכו כל האחרונים לבד המגן אברהםג , שכתב וזה לשונו, לפי מה שהכריעו האחרונים ביורה דעה סימן יטד שאין לברך הוא הדין כאן, עד כאן לשונוה . ולא עיין שם בש"ךו שכתב בשם כל האחרונים דצריך לברך זולת הט"זז שמספק את עצמו בכךח וכבר השיג עליו בנקודות הכסף.ט [ובספרים אחריםי הגיה במגן אברהם דיש לברךיא , וכן צריך להיות].