ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת ימי הפורים, ה'תשי"ז

התוועדויות שבת ופורים שמחות פעילות ובהצלחה.

מנחם שניאורסאהן