מכתב

ב"ה*

... פרשת יום חי אלול נתבארה בכ"מ1 בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שזהו יום הולדת את הבעש"ט (שנת נחת-חתן), יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' אחי' השילוני (בשנת תפ"ד), יום התגלות הבעש"ט (בשנת תצ"ד)2, יום הולדת את אדמו"ר הזקן (בשנת קה"ת), יום "התחלת העבודה של השנה הבאה החדשה"3.

פרשת יום ג' דסליחות סיפר4 כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר יום זה "הוא יום המוגבל והמיועד להוד כ"ק אדמו"ר הזקן לדורותיו לאמר5 רק לפני בנו המיוחד הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי, וכשהי' הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ כבן עשר אמר גם לפניו, מאמר חסידות ביחידות ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ הי' אומר ביום ג' דסליחות מאמר של הוד כ"ק אדמו"ר הזקן לפני הוד כ"ק אאזמו"ר מוהר"ש, ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש הי' אומר דרוש ביום ג' דסליחות לפני הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק. וביום ג' דסליחות תרנ"ה הואיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר לפני דרוש זה6 ויצוני על הסוד עד הזמן שיצוה לגלות".

* * *

בנוגע לעבודת הימים מן ח"י אלול ואילך ביאר7 כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, "אשר חודש אלול הוא זמן הגילוים של האני לדודי ודודי לי. ההכנות לגילוים הוא לפי מהות וענין הגילוי .. תשובה ולב נשבר בי"ב ימים שמן י"ח אלול עד ר"ה. לילה הראשון של ר"ה הוא הגילוי עצמי של אני לדודי עם קבלת עול של מסירת נפש אחרי ההכנה. הי"ב ימים צריך להיות חשבון נפש בי"ב חדשי השנה יום לחודש, יום לחודש. חי אלול הוא יום של חשבון הנפש של חודש תשרי העבר. ערב ר"ה הוא היום הקבוע לחשבון הנפש של חודש אלול, שזה ההכשרה האחרונה לעבודה של ר"ה, לקבל את הכתיבה וחתימה טובה בלימוד התורה קיום המצות ועבודה שבלב עם שנה טובה ומתוקה בגשמיות".

* * *

שנים רבות הי' ענין חי אלול וענין ג' דסליחות בהעלם, ועכשיו ניתנה רשות לגלות, ופירסמם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכל קצוי תבל. ואף דלכאורה וכי אכשור דרא, אלא שהיא הנותנת, מפני ההעלמות וההסתרים דעקבתא דמשיחא שגדלו ביותר "פותחים גם את האוצרות דהון יקר שהי' כמוס וחתום מעין כל רואה" עד עתה.

וביחוד עתה אחר ההסתלקות – הנה על כל אחד ואחת מאתנו כלנו להתחזק ולהתקשר באילנא דחיי ובנשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ביתר שאת וביתר עז. ובעזרת אוצרותיו ואוצרות אבותיו שפתח ומסר לנו – להסיר את ההעלמות וההסתרים, אשר זהו ג"כ הכנה והכשרה לקבל את הכתיבה וחתימה טובה.

מנחם שניאורסאהן

ערב ש"ק י"ג אלול, ה'שי"ת,

ברוקלין, נ.י.