בס"ד. ר"ד* יום ב' פ' תבוא, ט"ו אלול, ה'שי"ת.

בלתי מוגה

ישנו מכתב מהרבי לחיילים יהודים, ובו כותב, אשר, בחיי האדם ישנם מאורעות שונים שהאדם צריך לעבור אותם, ולדוגמא, עבודת הצבא, וכיו"ב, וצריך לידע שמאורעות אלו אינם אלא למשך זמן ("צייט-ווייליקע זאַכן"), ואח"כ חולפים הם, ואילו עניני התורה ומצוות נצחיים הם, שנשארים בתמידות.

יהודי צריך תמיד להיות דבוק בהקב"ה – עי"ז שמקיים את עניני התומ"צ שנתן הקב"ה לנו.

הרבי מציע במכתבו, שכל חייל יהודי יאמר בכל יום קאַפּיטל תהלים.

ובכן: נוסף לכך שבודאי תקפיד להניח תפילין – תשתדל גם לומר תהלים, ללמוד פסוק חומש עם פירוש רש"י, ולקרוא מאמרים בעניני אמונה (באיזה שפה שיהי' לך קל יותר).

ועי"ז ישמור אותך השי"ת בכל מקום של סכנה, ויחזיר אותך בשלום, בריא חזק ושלם.

ובעמדנו בחודש אלול, הנני לאחל לך כתיבה וחתימה טובה.

[טרם צאתו הורה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א, שיכתוב אליו ממקום שהותו בצבא].