בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ב

(הנחה בלתי מוגה)

ארי' ישאג מי לא יירא1. הנה פסוק זה שייך לחודש אלול, כידוע מ"ש השל"ה2 שהקדמונים נתנו סימן ארי' ר"ת אלול ראש השנה יום הכפורים הושענא רבא. ויש להוסיף בזה, דאיתא בגמרא3 הרואה ארי' בחלום ישכים ויאמר ארי' שאג מי לא יירא, קודם שיקדמנו פסוק אחר, עלה ארי' מסובכו4. וענין זה שייך גם לסדר חדשי השנה אב ואלול, כמובן ממארז"ל5 עלה ארי' במזל ארי' והחריב את אריאל, עלה ארי' זה נבוכדנאצר דכתיב עלה ארי' מסובכו, במזל ארי', עד גלות ירושלים בחודש החמישי6, והחריב אריאל, הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד7, על מנת שיבוא ארי' במזל ארי' ויבנה אריאל, יבוא ארי' זה הקב"ה דכתיב בי' ארי' שאג מי לא יירא, במזל ארי', והפכתי אבלם לששון8, ויבנה אריאל, בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס9. והיינו10, שע"י הענין דארי' שאג מי לא יירא פועלים שלילת הענין דעלה ארי' מסובכו, עי"ז שמתגלית הכוונה בהענין דעלה ארי' כו' והחריב כו', שזהו על מנת שיבוא ארי' כו' ויבנה כו', היינו, בנין ביהמ"ק השלישי שמעלתו תהי' גדולה יותר ממעלת ביהמ"ק הראשון והשני, כמ"ש11 גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, כמשנת"ל בארוכה12.

(ע"כ נמצא ברשימה שתח"י)