בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשי"ד.

בלתי מוגה

[לאחרי קבלת פ"נ הכללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

אקרא פ"נ זה על האוהל עם כל שאר הפ"נים.

יעזור השי"ת שיתקבלו כל הבקשות הנזכרות ב"פדיון" זה, יחד עם כל שאר בקשות בנ"י,

ויתן השי"ת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות וגם ברוחניות,

עד לביאת הגאולה השלימה והאמיתית בפועל ממש בשנה זו.