בס"ד. ר"ד ליל ראש חודש סיון, ה'תשי"ג.

– אחר תפלת ערבית –

בלתי מוגה

א. בודאי יערכו היום התוועדות, כמו בכל ראש חודש.

ובפרט שיש מעלה מיוחדת בראש חודש סיון, שעליו נאמר1 "ביום הזה באו מדבר סיני", כמובא בתורה אור במאמר הראשון דפרשת יתרו2, שהתחלתו בפסוק "בחודש השלישי גו' ביום הזה באו מדבר סיני", "שחז"ל דרשו3 שהוא בראש חודש", והיינו, שבראש חודש סיון מתחיל הענין דמתן-תורה.

ולכן יש לערוך התוועדות בקשר עם התחלת הענין דמ"ת, ויעזור השי"ת שתהי' קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

– בודאי לא יסתפקו בברכה זו, אלא יערכו התוועדות בפועל ממש.

ב. בכללות הענין דמתן-תורה ישנו ענין שהוא מענה לאלה שיש להם טענות על לימוד נסתר דתורה – שבשעת מתן-תורה הי' להיפך – שנגלה דתורה הי' נסתר, ונסתר דתורה הי' נגלה4:

בנוגע לנגלה דתורה – הרי בשעת מ"ת שמעו רק עשרת הדברות, ובזה היו כלולים כל עניני התומ"צ, כדאיתא בגמרא5 על הפסוק6 "ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי גו'", שכל התורה והמצוות כלולים בעשרת הדברות שבלוחות. והיינו, שכל עניני התומ"צ – נגלה דתורה – היו בנסתר.

ואילו בנוגע לנסתר דתורה – "דבר גדול מעשה מרכבה"7, שזהו"ע פנימיות התורה – הרי בשעת מ"ת נתגלה הקב"ה עם המרכבה כו' לכל בני ישראל8, גם לפחות שבפחותים9 (ואפילו לשפחה10). והיינו, שהנסתר דתורה הי' נגלה.

וענין זה נוגע במיוחד לתלמידי הישיבות ("ישיבה בחורים"), שצריכים לידע שבשעת מ"ת הי' נסתר דתורה – נגלה, ונגלה דתורה – נסתר, והיינו, שהיו צריכים להתייגע ולמצוא מנסתר דתורה את הנגלה דתורה, ואילו נסתר דתורה קיבלו ללא יגיעה.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר ואמר שיערכו התוועדות, וסיים:] "אַ פריילעכן יום טוב".