ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ג

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן