מכתב כללי

(תרגום חפשי)

ב"ה*, י"א ניסן, ה'תשי"ט
ברוקלין, נ.י.

אל אחינו בני ישראל,
בכל אתר ואתר
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהתקרבנו אל היום-טוב של חירותנו, חג המצות, זמן חירותנו, הנני שולח את ברכתי אל בנ"י בכל מקום, שהיום-טוב יפעל בחייהם היום-יומיים של כל אחד ואחת, חירות אמיתית ושלימה מכל דאגה והפרעות בגשם וברוח, ולהתעלות אל התוכן1 הפנימי של יציאת מצרים כהקדמה לקבלת התורה, להגשים את הציווי האלקי: בהוציאך2 את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה (הר סיני).

* * *

עניני תורה ומצוות הם, כמובן – כמו הקב"ה שנתנם לנו – אין-סופיים ונצחיים. וכמו כן הוראותיהם, מה שאפשר וצריך ללמוד מתורה ומצוות, כחם יפה בכל התקופות ובכל הארצות. ובפרט – מצוה וענין כללי כחג הפסח – יציאת מצרים, שצריכים להזכיר3 בכל יום.

אחת ההוראות של חג הפסח היא – שליהודי ישנם הכוחות, ויכול בפועל, בזמן קצר, ברגע – להשתנות מן הקצה אל הקצה.

בתנ"ך ובדברי חז"ל מתוארת בפרטיות המרירות של גלות מצרים והירידה העמוקה של בנ"י בזמן ההוא.

משועבדים בארץ שאפילו4 עבד אחד לא הי' יכול לברוח משם, תחת שלטונו המוחלט של פרעה הרוחץ5 בדמם של ילדי ישראל, בעוני6 הכי גדול, ושבורים מגזירות ועבודת פרך – עבודה7 שמפרכת את הגוף עם הנשמה8 – והנה נשבר שלטון פרעה, ובאה החירות של כל העם, והחירות היא – ביד9 רמה וברכוש10 גדול.

כמו כן הגאולה במובן הרוחני, גם היא היתה מן הקצה אל הקצה: בנ"י היו שקועים במ"ט11 שערי טומאה, עד למדריגת עבודה זרה – והנה נגלה12 עליהם הקב"ה בכבודו13 ובעצמו, ובתוך שבועות ספורים עומדים הם כולם לפני הר סיני, במדריגה14 הכי עליונה של קדושה ונבואה, והקב"ה מדבר אל15 כל אחד מהם ישירות, ללא ממוצע, אפילו לא דמשה רבנו – ואומר: אנכי ה' אלקיך!

* * *

הלימוד וההוראה מזה הן:

באיזה אופן שיהי' מצבו של יהודי – בתור כלל, או בתור פרט – ובאיזה אופן שיהי' נראה המצב לפי הערכת השכל האנושי, צריך יהודי בכל יום לזכור יציאת מצרים – לשאוף ולפעול למען חירות וגאולה שלימה, גאולה – וביד רמה וברכוש גדול – מכל מיני שעבודים והפרעות בדרכו מה"מצרים" שלו עד להיות ממלכת16 כהנים וגוי קדוש, ולקבל התורה – "כימי17 צאתך מארץ מצרים".

אסור לעצור או להסס בדרך; אסור להסתפק בהישגים הראשונים; צריך להמשיך ללכת הלאה, להתעלות בעילוי אחר עילוי, עד להכרה והרגשה ד"אנכי ה' אלקיך".

* * *

הוראות אלה חשובות ומתאימות ביותר בימינו, כאשר ניכרת תנועה, לא רק מצד יחידים אלא גם מצד קבוצות ושכבות שלמות, להשתחרר משעבוד רוחני, ולילך בדרך החירות האמיתית – חירות גמורה מהפחד "מה יאמר הגוי",

הגוי – במובן הפשוט של המלה, דיבורי גוי של יהודי תועה, והגוי אשר בקרבו – היצר הרע.

אליהם היא הקריאה של הפסח: אל תעצרו בדרככם, לכו הלאה ועלו מעלה, וביד רמה.

ואז ודאי הדבר שתצאו לחירות "בנערינו18 ובזקנינו בבנינו ובבנותינו", ברכוש גדול.

בברכת חג הפסח כשר ושמח, ושבמהרה בימינו, תקוים ההבטחה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות על ידי משיח צדקנו

מנחם שניאורסאהן