"כן תרימו גם אתם, תרומת ה', מכל מעשרותיכם". (מתוך פרשת השבוע, פרק יח פסוק כח)

"מן הפסוק גם אתם, אנו לומדים כי גם השליח יכול לבצע פעולה זו בשליחותו של האדם... שלוחו של אדם, כמותו" (מסכת קידושין דף מא).

בעודו לומד אצל רבו, המגיד ממעזריטש, קרא פעם רבי שניאור זלמן מליאדי (האדמו"ר הזקן) לאחד מחבריו לספסל הלימודים ואמר לו במנגינה, כדרכו:

עלי מוטלת מצוה ללמד את בני, כמו שנאמר "ולמדתם את בניכם". עליך מוטלת מצוה לזון ולפרנס את בני ביתך. הבה, איפוא, נתחלף: אני אספק לך את המצטרך לך כדי שתוכל לקיים את המצוה המוטלת עליך, ואילו אתה תלמד עם בני. (בן זה, רבי דובער, נודע לימים כ"אדמו"ר האמצעי" – האדמו"ר השני של חסידות חב"ד)

וביאר לו רבי שניאור זלמן כיצד הוא סדר הלימוד:

ראשית דבר, יש ללמוד עם הילד את אותיות האל"ף-בי"ת.

מהי אל"ף?

נקודה מלמעלה, נקודה מלמטה, וקו המחבר ביניהם.

על הילד לדעת כי האל"ף של התורה הוא היו"ד הנמצאת למעלה (האות הראשונה של שם ה'), היו"ד הנמצא למטה (היהודי), וקו האמונה באמצע – הוא הוא המחבר בין האדם והאלוקים.