לפניכם רמזים וגימטריאות לפרשת בהעלותך.

בני ישראל מוזכרים 5 פעמים!

הפרשן המפורסם ביותר לתורה, הוא כמובן רבינו שלמה יצחקי – רש"י. פירושו על התורה נחשב כפירוש הבסיסי שבלעדיו אי אפשר, ואין כמעט מהדורה של 'חמשה חומשי תורה' שלא תמצאו בה את פירוש רש"י.

דרכו של רש"י היא לפרש את "פשוטו של מקרא", ולא לעסוק ברמזים וסודות. הוא מסביר את מהלך הדברים בצורה פשטנית וישרה, וכמעט לא נמצא בו עיסוק במספרים, גימטריאות ונוטריקונים. עם זאת, יש מקרים יוצאים מן הכלל, ואחד מהם הוא בפרשה שלנו – פרשת בהעלותך – שיש בה פסוק שלם הנראה כמיותר, ורש"י מסביר את מטרתו של הפסוק בדרך מספרית.

הנושא הוא – בני שבט לוי, הנקראים בקיצור: לוויים. על הכהנים דיברנו כבר בעבר, ובפרשה שלנו מדובר הרבה על כך שהלוויים נבחרו להיות המסייעים ביד הכהנים, כנציגים של עם ישראל כולו. בתוך הדברים נאמר כך1 : "ואתנה את הלוויים נתונים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש".

כשנראה את מה שכתוב לפני פסוק זה ולאחריו, נגלה כי אין בו חידוש משמעותי; ורש"י מפרש, שהמיוחד בו הוא המספר: הפסוק חוזר על המלים "בני ישראל" חמש פעמים! "חמשה פעמים נאמר 'בני ישראל' במקרא זה, להודיע חיבתן - שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה". [המפרשים מטעימים הדגשה זו2 , שרצה הקב"ה להודיע לעם ישראל שאמנם שבט לוי – הלוויים והכהנים – נבחרו לעבודת המקדש בפועל, אך עדיין קיימת חביבות גדולה לכל "בני ישראל" כולם, שהם חשובים כמו חמשה חומשי תורה].

ב'בעל הטורים' מוצאים אנו דרך נוספת בהסבר האיזכור המחומש של 'בני ישראל'. לפי דבריו, זה מתאים לחמש קבוצות כלליות הקיימות בבני ישראל: 1) כהנים, 2) לוויים, 3) ישראלים רגילים, 4) גרים שהתגיירו, 5) עבדים שהשתחררו [בעבר היה מושג של 'עבד כנעני' המשרת בביתו של יהודי – בהיותו עבד הוא נחשב יהודי לא שלם, וכשהוא משתחרר הוא משלים את יהדותו ונהפך לישראל לכל דבר].

ואילו רבי יהודה החסיד מגלה3 , שבפסוק זה קיים רמז ל...חלוקת ה'עליות' שבקריאת התורה של שבת בבוקר. בפסוק מוזכרים "בני ישראל" 5 פעמים, וזאת בנוסף לאיזכור אחד של "הלוויים" ואיזכור אחד של "אהרן ובניו" – ממש כמו שבע ה'עליות' בקריאת התורה: עליה אחת ל"אהרן ובניו" (כהן), עליה שניה ל"לוויים", ועוד חמש עליות ל"בני ישראל" – כאלה שאינם כהנים ואינם לוויים (ה'מפטיר' אינו נחשב, משום שהוא אינו קורא פרשה חדשה אלא חוזר על מה שקרא כבר ה'שביעי' שלפניו).

איזה מלאך לימד את משה רבינו כיצד לייצר את המנורה?

ומשבע ה'עליות' – לשבעת הנרות.

בתחילת הפרשה מדובר על נרות המנורה: "בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"; ובהמשך לכך נאמר4 : "וזה מעשה המנורה מקשה זהב .. כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה".

ב'בעל הטורים' מובאים שני רמזים מעניינים:

ראשית, המלה "כמראה" היא בגימטריא "כגבריאל". חז"ל אומרים5 כי משה התקשה בעשיית המנורה, משום שמדובר ביצירה מורכבת במיוחד והכל היה צריך להיות 'מקשה', מאותו גוש מקורי של זהב – וגבריאל המלאך בא והראה לו את דמות המנורה ובכך לסייע לו בהכנתה.

שנית, המלה "כן" – "כן עשה את המנורה" – היא בגימטריא 70. מה הקשר בין המספר 70 למנורה, שיש בה רק 7 נרות? מסתבר שיש כאן רמז עתידי לחידוש שהתקיים בבית המקדש שבירושלים, שנבנה על ידי שלֹמה המלך. שלמה הוסיף (לצד המנורה המקורית והעתיקה) עשר מנורות – "ויעש את מנורות הזהב עשר כמשפטם, ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאל"6 – שבכל אחת מהן 7 נרות, ובסך הכל 70.

ואכן, המלה "עשה" – "כן עשה את המנורה" – שווה 375, ממש כמו המלה "שלֹמה". ובקיצור: "כן עשה" = 70 (נרות הכין) שלֹמה (המלך).

המספר 70 הוא מספר מיוחד!

ומשבעים הנרות – לשבעים הזקנים.

כאשר אמר משה רבינו לקב"ה: "לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני"7 , אמר לו הקב"ה לצרף אליו מועצה נבחרת של זקנים – "ויאמר ה' אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל .. ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך"8 .

'בעל הטורים' מדבר על מעלתו של המספר שבעים:

"כנגד שבעים נפש שירדו למצרים9 ; וכנגד שבעים אומות; וכנגד שבעים שמות שיש להקב"ה; ושבעים שמות לישראל; ושבעים שמות לירושלים" ['בעל הטורים' מפרט את 70 השמות שיש לקב"ה וכן את 70 השמות שיש לעם ישראל; מעניין שאת 70 השמות שיש לירושלים הוא לא רואה צורך לפרט, ורק מציין זאת כעובדה].

ולמעשה, מספר זה של 'שבעים זקנים' לא היה חד פעמי, אלא המשיך וליווה את ישראל לאורך הדורות. רבינו בחיי כותב בפירושו: "ודע כי היו שבעים זקנים ומשה על גביהם, ועמו היו 71. בדוגמת שבעים שרים של מעלה, והקב"ה עליון על כולם – ועמו הם 71. ובמספר הזה היו יורדי מצרים, ועם יעקב – 71. גם הסנהדרין בבית המקדש היו שבעים, והם הנקראין 'סנהדרי גדולה', ועם הנשיא שעל גביהן – הם 71".

הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון מעיר את תשומת לבנו לפרט מעניין בנושא זה: בעת דיון ב'סנהדרין' – בית הדין העליון שנמצא בבית המקדש – הולכים אחר הרוב. כמה הוא הרוב מ'שבעים זקנים'? 36. מתברר איפוא כי אנו צריכים 36 'זקנים' כדי להכריע בדבר מסויים.

המיוחד במספר 36, מסביר רבי לוי יצחק10 , הוא בהיותו מסמל את כלל עם ישראל. הרי עם ישראל מתחלק ל-12 שבטים, שהם 12 הבנים של יעקב אבינו. אך הרי אנו מתגאים תמיד בכך שיש לנו 'שלושה אבות' – גם אברהם וגם יצחק נחשבים אבות האומה. אם כן, את 12 השבטים יש להחשיב שלוש פעמים: פעם אחת כבניו של אברהם, פעם נוספת כבניו של יצחק, ופעם שלישית כבניו של יעקב. ביחד קיבלנו 36, ולכן מספר זה נחשב מספר כללי ויסודי בעם ישראל, והכרעות הדין ב'סנהדרין' דורשות (לפחות) 36 דיינים שיסכימו להם (רבי לוי יצחק מאריך עוד במעלתו של המספר 36 לפי הקבלה, אך לא כאן המקום11 ).

68 ימים בהם יש מצווה לאכול בשר

סיפור עגום מסופר בפרשה בנושא הבשר. לאחר שחלק מהעם התלונן ודרש אכילת בשר בצורה לא יפה, הסכים הקב"ה לבקשתם ונתן להם בשר. אך, הוסיף הקב"ה, את הבשר יאכלו חודש ימים בלבד, ולאחר מכן ייענשו בחומרה על ההתנהגות הבלתי הולמת.

וכך מנוסחים הדברים בתורה12 : "לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא חמשה ימים, ולא עשרה ימים, ולא עשרים יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא, יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים".

הכוונה מובנת – את הבשר יאכלו חודש שלם, לא פחות; אך למה הדברים נאמרים בסגנון כה ארוך, עם כל כך הרבה מספרים: "לא יום אחד, ולא יומיים, ולא חמשה ימים, ולא עשרה ימים, ולא עשרים יום – עד חודש ימים"?

נאמרו על כך כמה פירושים ורמזים, ונביא כאן אחד מהם (על פי דברי רבי יהודה החסיד13 ):

התורה כאן מדברת על אכילת בשר לא רצויה, עם טעם פסול ושלילי; ובמקביל לכך היא משתמשת במספרים השייכים אל הצד ההפוך – אכילת בשר חיובית עם טעם של שמחה ומצוה.

כשנחשב יחד את כל המספרים שהזכרנו נמצא שבסך הכל יש כאן 68 ימים (אחד ועוד יומיים ועוד 5 ועוד 10 ועוד 20 ועוד 30 ימים של חודש שלם);

וזהו מספר הימים בשנה שבהם מצוה לאכול בשר: 50 שבתות, 7 ימי הפסח ו-8 ימי חג הסוכות (כולל שמיני עצרת), ראש השנה וערב יום כפור, וגם יום הפורים – בסך הכל 68 ימים שבהם מצוה לשמוח ולאכול בשר.

איזכור המספרים הללו מביע החמצה ואכזבה על השימוש בבשר בצורה לא נכונה – במקום לאכול את הבשר בשמחה ב-68 הימים המתאימים, נהפך להם הבשר לסמל של נזק ופורענות.

איך יודעים שצריך להזכיר את שם האם בתפילה לרפואה שלימה?

ונסיים ברמז פשוט וקל, שיש ממנו גם השלכה מעשית – מדבריו של ה'דגל מחנה אפרים', נכדו של הבעל-שם-טוב.

בסוף הפרשה מסופר על מרים הנביאה, אחותו של משה, שחלתה בצרעת ומשה התפלל לרפואתה14 : "ויצעק משה אל ה' לאמר, א-ל נא רפא נא לה"!

חז"ל אומרים15 , שמשה לא הזכיר את שמה של מרים בעת תפלתו, וזאת משום שהיא היתה בפניו והיה ברור למי הוא מתכוון. אולם כשמתפללים לרפואתו של חולה שאינו נמצא בפנינו – אז מזכירים את שמו של הזקוק לרפואה, ומנהג קהילות רבות להוסיף ולהזכיר גם את שם האֵם, "פלוני בן פלונית".

ובכן, אומר ה'דגל מחנה אפרים', מנהג זה של פירוט שם החולה ושם האם, נרמז בדברי משה כאן; כי אמנם משה לא אמר בפירוש את שמה של אחותו עם שם אמה – 'מרים בת יוכבד' – אך הוא רמז לכך: המלים "רפא נא" הם בגימטריא של שתי השמות יחד: "מרים - יוכבד" (=232).

יהי רצון שתהיה רפואה שלימה לכל מי שצריך לכך, ולכולנו בריאות איתנה וחיים שמחים.