אחד הסיפורים המסתוריים בתורה מופיע בסוף פרשת השבוע – סיפורו של מגדל בבל. הוא מסתורי בעיקר בגלל שבעוד התורה מספרת לנו על העונש החמור בו נענשו בוני המגדל, היא לא מספרת לנו מה היה חטאם. בתלמוד ובמדרש חכמינו זכרונם לברכה עוסקים בחטאיהם של בוני המגדל, המכונים גם בשם "דור הפלגה."

הסיפור כפי שהוא מופיע בתורה

הנה הטקסט מתוך פרשת נח (בראשית יא, יט):

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים: ויהי בנסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם.

ויאמרו איש אל רעהו - הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחימר היה להם לחומר. ויאמרו - הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ.

וירד ה' לראֹת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר ה': הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החילם לעשות, ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נֵרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו.

ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל ה' שפת כל הארץ, ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ.

כפי שאנו קוראים בתורה, אנשי דור המבול ביקשו לבנות לעצמם עיר בה יגורו כולם, ובאותה עיר לבנות מגדל גבוה מאוד. בורא העולם ראה במעשה זה חטא והעניש אותם בכך שבילבל את שפתם. מנקודה זו ואילך בני האדם החלו לדבר בשפות שונות, למרות שכולם נכדים לאדם הראשון ולמעשה שייכים לאותה משפחה.

אך מה היה רע בתכניתם לבנות עיר ומגדל גבוה? ומדוע הם נענשו על כך?

אחד הפירושים הקלאסיים אומר כי כוונתם של אנשי דור הפלגה היה לבנות מגדל גבוה, לשים בראש המגדל פסל ובידי הפסל לשים חרב, כאילו הם מכריזים מלחמה בבורא העולם ועל כך הם נענשו. פרשנים אחרים (כמו הרשב"ם והרד"ק) הסבירו כי בעוד האלוקים ציווה עליהם "פרו ורבו ומלאו את הארץ," להתפשט בארץ ולהתיישב בה, הם בחרו להתרכז רק במקום אחד ובכך התבטא חטאם.

בדברים שנאמרו כמה שנים לאחר השואה, הרבי מליובאוויטש זצ"ל אמר את ההסבר הבא:

כשאנו בוחנים את מטרת הקמת העיר והמגדל, אנו רואים כי בוני המגדל היו מעוניינים במטרה אחת בלבד, פרסום ושימור שמם, האדרה עצמית בלבד. הם היו מאוחדים למטרה אחת, אך לא הייתה זו מטרה נעלית ומרוממת אלא מטרה חומרנית שהייתה ממוקדת בעצמם בלבד.

אחדות שכזו, סופה להתרסק. אם אין לבני האדם אידיאל נעלה ורוחני, אם האנשים פועלים מסיבות אנוכיות בלבד, לא רק שהדבר לא יאחד אותם אלא בסופו של דבר אף יגרום להם לפירוד גדול יותר כפי שאירע במגדל בבל.

"כך גם אנו" סיים הרבי את דבריו. "אנו נמצאים בדור שבונה את העולם מחדש אחר החורבן האיום שהמיטה השואה עלינו. עלינו להתאחד, עלינו לבנות מחדש, אך אנו חייבים ליצוק את הרוחניות ואת האלוקות בתוך הבניה מחדש, אחרת לא תהיה זו אחדות אמיתית."