האזהרה שהזהרנו מלכרות ברית עם הכופרים, מלהניחם שקטים בכפירתם, כלומר שבעה עממין. והוא אמרו יתעלה: "לא תכרת להם ברית" (דברים ז, ב).

וכבר ביארנו במצוות עשה, במצווה קפז, שמלחמת שבעה עממין וכל מה שנאמר בהם, ראוי למנותו, ואינו כמצוות שאינן נוהגות לדורות.