בס"ד. ברכת* כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשל"ד.

"וידבר גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם"1.

השי"ת יברך ויצליח אתכם, בתוככי כלל ישראל, בכל הברכות האמורות לעיל2,

וגם, מה שנוגע במיוחד לתלמידי הישיבות – שיהי' הלימוד בתורה הנגלה והחסידות בהתמדה ושקידה, ולימוד המביא לידי מעשה, ולימוד מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב,

ולהרעיש ("אויפשטורעמען")3 את העולם עם לימוד התורה (תחילה) אליבא דנפשי', ועם לימוד התורה (שלאחרי זה) כפי שהיא חכמתו ורצונו של הקב"ה4,

ועי"ז להמשיך בקרוב ממש לימוד תורתו של משיח5 שילמד תורה את כל העם כולו6,

"ותלמודו בידו"7 – אלו שיבואו עם תורה שנלמדה במשך זמן הגלות8,

ויזכו לכך במיוחד ובפרט אלו שיוסיפו על לימוד לעצמו – גם לימוד עם זולתו9,

ולעסוק בכל ענינים אלו מתוך בריאות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

שתהי' לכם חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.