בס"ד. ברכת* כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים אחרי תפלת מנחה, ה'תשל"ד.

השי"ת יתן לכל אחד ואחת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

וכיון שמר"ה נכנסו מיד1 לשבת, ויום הקדוש הוא ביום שבת קודש יום מנוחה2 – תהי' שנה של מנוחה וכל מלאכתך עשוי'3, הן בענינים הכלליים והן בענינים הפרטיים, ובעבודת עצמו – להוסיף כהנה וכהנה4, בכל ג' הקוין תורה עבודה וגמ"ח5.

ובנקודה הפנימית – התעוררות תשובה אמיתית, תשובה פנימית ותשובה עילאה, שהיא – מתוך שמחה וטוב לבב6.

ולהמשיך את הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, בחסד וברחמים, "ושמחת עולם על ראשם"7.

שתהי' חתימה וגמר חתימה טובה בכל ענינים אלו.