ב"ה

התוועדויות תשל"ד

מעמקים לשון רבים – ב' מדריגות ב"מעמק" שלמעלה מ"עומק", הן בעומק שבאדם – עומקא דלבא, והן בעומק שלמעלה – עומקא דבירא. ושייך לבנין המלכות (בעשי"ת שבהם אומרים שיר המעלות ממעמקים), שלאחרי הסילוק צריך להמשיכה משרשה ברדל"א – ממעמקים למעלה, ע"י העבודה ממעמקים דישראל.

התעוררות הרצון למלוכה (ע"י ביטול העם אל המלך) הוא לא רק מבחי' עומק, האור שלאחר הצמצום, ששם יש כבר מלוכה בפועל (קבלו גזרותי), אלא מבחי' מעמק, האור שלפני הצמצום, ששם שייך רק רצון למלוכה. ובזה גופא – מעמקים לשון רבים, ב' הבחינות דגילוי האור לעצמו – מחשבה, וגילוי לזולתו – רצון הגלוי. ו"ממעמקים" – מבחי' רצון המוחלט בעצמותו ממש.

וענין זה נעשה ע"י עבודתם של ישראל – מצד שרשם בעצמותו ית', שבהם נמלך, ועי"ז הוחלט הרצון למלוכה ועד שנמשך בענין המלוכה בפועל. ולכן אינם צריכים השתדלות מיוחדת, כי אם באופן ד"קראתיך", כאדם הקורא לחבירו.

קביעות השנה: מר"ה נכנסים לשבת
עי"ז נמשכת המנוחה ("כאילו כל מלאכתך עשוי'") והשמחה דשבת על כל השנה, ובפרט שזוהי שבת שמתקנת כל שבתות השנה שעברה [דרך אגב: מ"ש האריז"ל בנוגע אם יום א' דז' ימי התשובה חל ביום א' דשבת – הוא כקביעות ר"ה הראשון, או בזמן שקידשו ע"פ הראי'], ובאופן ד"שבת'דיגע תשובה" (כמענה הצ"צ לאדנ"ע בזה) (ב-ז)

התעוררות העומק שלמעלה (פנימיות התענוג בענין המלוכה) – ע"י העבודה (ביטול אל המלך מתוך רצון ותענוג) מעומקא דלבא.

ג' דרגות ב"ממעמקים" דלמעלה: רצון הגלוי (שנעשה ע"י ההכתרה, ושייך כבר לענין המלוכה, ששיער בעצמו כו'), רצון הקדום (באתעדל"ע מצ"ע – הורמנותא דמלכא), ורצון המוחלט בעצמותו (בריש הורמנותא דמלכא). ודוגמתם בעומקא דלבא: מקיף דחי' (שפועל על הכחות הפנימיים), מקיף דיחידה (שאין נתינת מקום למציאות אחרת), ועצם הנשמה.

ולכן נאמר שובה ישראל, שם המעלה – דקאי על הענין דהרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, כפי שישראל מושרשים בעצמותו ית'. ולגבי מעלתם של ישראל, הנה גם המשכת האור דרך צמצום היא עיוות ועיקום – עוונך. ומסיים ונשלמה פרים שפתינו, שהו"ע עליית הקרבנות (לא ע"י המלאכים, אלא) ע"י שפתינו, שקאי על הצדיקים שעומדים לפנים מהמלאכים.

א. קביעות השנה: סמיכות ר"ה לשבת
עליית ר"ה שחל בערב שבת; האפשרות להוסיף עילוי בר"ה מצינו בר"ה הראשון – שבשבת שלאחריו (לאחר החטא) ניתוסף שלימות חדשה בבריאה, שלא הי' ערב (מעין לעת"ל); ועד"ז בכל שבת שלאחרי ר"ה, נוסף להשלמת מה שיתכן שנחסר בר"ה (א-ד)

ב. המשך
כיון שאין עושים הבדלה (רק קידוש) ביניהם, נמשך ענין ההכתרה דר"ה (במי נמלך בנשמותיהן של צדיקים) גם בשבת, ובזה רואים גודל מעלתו של יהודי שמשיג הכל – הן העילוי דצדיקים (במי נמלך) והן דבעלי תשובה (שבת שלאחרי ר"ה) (ה-ז)

מאמר ד"ה שובה ישראל

ג. 1) פשש"מ (לב, מח-נ): "עלה אל הר העברים הזה וגו'"
אף שהציווי נאמר כבר בפ' פינחס [ובפשש"מ אין לפרש שעלה כמ"פ או ששם אינו ל' ציווי], מרש"י שם מובן שמקומו כאן. ועדיין צ"ב – דמשם מובן שזה קדם למינוי יהושע (ט-יא)

2) לקוטי לוי"צ (ע' תסג): "גדלו להוי' אתי ונרוממה שמו יחדיו"
צ"ב: מדוע בז"א ("הוי'") נאמר "אתי" ובמל' ("שמו") "יחדיו" (יב)

ד. 1) המשך הביאור בפרש"י פ' תבוא (יג)

2) הביאור בנוגע לפשש"מ
בהאזינו (שרק אז מתעוררת הקושיא) הבן חמש כבר למד מפרש"י עקב (בנוגע למוסרה) שיש מאמר המוסגר ובדרך רמז, ובנדו"ד – בפינחס הובא זה רק כמאמר המוסגר לרמוז הסיבה למינוי יהושע (יד-טז)

3) הביאור בלקוטי לוי"צ
בז"א צ"ל התחלקות, ובמל' (על עם, נפרדים) צריך לפעול אחדות (יז)

ע"ד "מיהו יהודי"; הסמיכות דפ' האזינו וברכה (יח)

ה. שבת הראשונה של השנה: עריכת "מלוה מלכה" כיד המלך (יט)

א. סיום מסכת חלה
(פתיחה) השייכות לנשים (ה"תדיר" שבג' המצוות "חנ"ה") ולר"ה (יום ברוא אדה"ר, שנק' "חלתו של עולם", ועד"ז כאו"א מישראל) (א)

ההפסק ד"בכורות" (חי) בין ב' הדוגמאות דביכורים (צומח) – כדי (לקצר ו)לסמוך ב' הענינים דיוסף הכהן, כך שהענין הב' שהעלה בניו כו' (מדבר) יהי' לבסוף; והדיוק "פסח קטן בירושלים" – שהותר להחזירם, כי היו רחוקים מהעזרה; הקשר להתחלת המס' – "דגמרינן חלה מפסח" (ב-ו)

מצות חלה מתקנת הירידה דהחטא – שהיא צורך עלי' בכפליים, וזהו"ע התשובה דעשי"ת, ועד"ז הו"ע דיאָרצייט – שתכליתו העילוי דתחה"מ (ז)

ב. הפטרת חנה: ההוראה מאי-עלייתה לשילה
במקום לשכור "בייבי-סיטר" ולעלות לרגל נשארה עם שמואל, ובכח מס"נ זו – השאילתו אח"כ לה', וההוראה – שעם כל העילוי של עלי' לרגל (ועד לפעולה דאלקנה שעורר גם אחרים לעלות) לראות "את פני ה' אלקיך" – אומר "ה' אלקיך" שגידול הילדים הוא למעלה מזה (וכך הי' נמנע הפער המשפחתי כיום – לולי רגש הנחיתות שיש לחקות את האנשים שעובדים מחוץ לבית, ועד לרדוף אחר עלי' לתורה וכיו"ב) וזו גדלותה הבלעדית של האשה (ח-יג)

ג. מצות חלה: ההוראה בחיי האדם
לכל לראש בקומו משנתו ("ראשית עריסותיכם") צ"ל ענין הקמח – פירור הרצונות דנה"ב, ולאח"ז לישה במים – לחפש לעזור (ע"פ הוראות התורה שנמשלה למים) למי שנמוך הימנו, שאז החיבור (לישה) אינו תלוי בדבר (וזהו"ע הצדקה (ברוחניות), ועל שניהם (צדקה וחלה) נאמר "בחנוני נא בזאת"), וכן שפיכת לבו כמים בתפלה שמחברת כל עניניו לה', ולאח"ז – אפיית הלחם דתורה ב"בתנור אחד" (יד-ט)

ד. סיום מסכת חלה (המשך); השייכות לענין "הקהל"
הדוגמאות במשנה – כסדר חשיבותם: חלה הכרחית (והדוגמא הב' – חלותיהן, שלא ע"י שליח), ביכורים הם מן המובחר, בכורות מן החי, יין ושמן הפקתם כרוכה ביגיעה, בניו ובני ביתו. ואעפ"כ "החזירוהו" – דאדרבא, להיותו "דבר מסויים", אם יקבע חובה יש חשש ל"תוסיפו" ש(רק) עי"ז אפ"ל "תגרעו". וי"ל שמחשש זה גם אין עושים זכר להקהל במעשה (הגם ששמיטה ישנה) – להיותו דבר קבוע וערב כו', אמנם ענינו ברוחניות ודאי בתוקפו (כ-כה)

ה. דברי האריז"ל אודות קביעות ז' ימי התשובה (המשך)
כיון שבר"ה הראשון (וכן בכל פעם שר"ה הי' יום אחד) היו ח' ימים בין ר"ה ליוהכ"פ – ז' ימי התשובה היו אלו הסמוכים ליוהכ"פ (זמן התשובה) (כו-ז)

פרשת ברכה: אינה נקראת בשבת – המשכת הברכה גם בעובדין דחול (כח)

ו. 1)  "מגבית"; ע"ד נתינת צדקה בלילה (כט)

2) ע"ד אופן כניסה ל"יחידות" – ללא אריכות (ל)


שנה של מנוחה, ובעבודת עצמו – להוסיף כהנה וכהנה

הטעם שנבחרו ד' מינים אלו דוקא – מצד מעלתם בענין האחדות (כפת תמרים – שהעלים דבוקים זב"ז כאילו הם אחד. ענף עץ עבות – ג' בחד קינא. ערבי נחל – שגדלים באחוה. פרי עץ הדר – דר באילנו משנה לשנה, שסובל כל שינויי האוירים וגדל מהם), לפי שבהם ניכר האין המהוה את היש, ומצד האין לא שייך ניגוד והתחלקות, ועד שפועל ביש ביטול המציאות. ולכן נעשה עי"ז המשכת הדעת – שדעת מביא להעדר הפירוד, שלכן לעת"ל לא ירעו ולא ישחיתו, כי מלאה הארץ דעה את ה', ועד שלא יהי' חילוק בין משפיע ומקבל – ש"לא ילמדו עוד איש (הקב"ה) את רעהו (ניצוץ הנשמה) כי כולם ידעו אותי" (עצמות ומהות).

נוסף על האחדות בכל א' מד' המינים, נעשים כל ד' המינים ענין אחד – מצוה אחת, ועי"ז נעשה אחדות אמיתית בין כל ד' סוגי בנ"י, נוסף על האחדות שמצד קיום מצות ואהבת לרעך כמוך.

ויובן מענין "ואהבת את ה' אלקיך", שהוא לשון ציווי (על ההתבוננות), ולשון הבטחה, שהם ב' אופני אהבה: אהבה שבאה ע"י התבוננות, שהיא בהגבלה, ואהבה שאינה יכולה לבוא ע"י התבוננות, להיותה למעלה ממדידה והגבלה, בכל מאדך. וענין זה נעשה ע"י העבודה בבירור נה"ב, ששרשה מתהו (שלמעלה מתיקון), שבו אורות מרובים, שמאיר האור בעצם. וזוהי גם מעלת העבודה הקשורה עם ענין הגשם (ד' מינים גשמיים דוקא), שבהם ישנו מוצא פי ה' מעולם התהו.

וזהו גם ענין הקרבת שבעים פרים בחג הסוכות – בירור הניצוצות דתהו (שרש ע' האומות), שעי"ז גבר עלינו חסדו, למעלה ממדידה והגבלה.

א. אפשריות והכרח ההתוועדות בזמן כזה (מלחמת יוהכ"פ)
בקדשים (פטירת צדיקים) הלילה הולך אחר היום; התוועדות כאן בזמן מלחמה – לסייע באופן ד"מלכתחילה אַריבער", וגם ע"פ דין בימים אלו נפעלים הענינים ע"י שלילת אמירת תחנון, ואומרים "את פניך הוי' אבקש" – ש"באור פני מלך חיים" וע"י הפנים שמראים מלמטה ל"ה' צלך", כך שהסיוע צ"ל ע"י שמחה, שפורצת גם גדר של מקום גשמי (א-ה)

ב. הקדמה למאמר (ו)

מאמר ד"ה ולקחתם לכם

ג. המשך: ביטול הקס"ד להחזרת שטחים
"ניבא ולא ידע מה ניבא" – עתה תופסים מדוע דובר כל הקיץ אודות "מפי עוללים ויונקים . . להשבית אויב ומתנקם"; ביטול הקס"ד שרצו להחזיר שטחים (שלכן עשה הוי' כזאת) – ע"י הכרזה ברבים שהם לא דיברו אפילו בשם עצמם ורק יצרם אנסם (ח-ט)

ד. סיום מסכת חלה (המשך)
גם סיום המסכת (בו' תשרי) שייך למצב עתה – שהמשנה נקטה "אלכסנדריא" (שעל נחל מצרים) שמשם מתחילה א"י, וסיומה "הקונה בסוריא כאילו קונה בפרוור שבירושלים" (י)

ביטול הקס"ד בנוגע לשלימות העם ("מיהו יהודי") – ע"י הכרזה בעשרה (יא)

ה. הוספה בתורה וצדקה ומתוך שמחה, ובפרט בערב סוכות (יב-ג)

ישראל הם "מקדשי שמך" – דכיון שע"י הקריאה בשם (שזהו"ע קיום התומ"צ, לאתקנא רזא דשמי') ממשיכים עצמותו ית' שנפנה בכל עצמותו (שזוהי מעלת השם על האור), לכן ממשיכים קדושת העצמות בהשם, שמצד עצמו אינו אלא ענין חיצוני בשביל הזולת.

והכח לזה הוא ע"י ש"ישמחו בך", כי, שמחה פורצת גדר המדידה וההגבלה של סדר השתלשלות, ולכן על ידה ממשיכים ישראל משרשם בעצמותו ית'. אלא שענין זה צ"ל ע"י עבודתם בקיום התומ"צ בגשמיות דוקא, כיון שבדברים הגשמיים ישנו כח העצמות, ועי"ז נעשית דירה לעצמותו ית' בתחתונים.

וזהו ענין מצות ישיבה בסוכה – בהגבלת מקום וזמן גשמיים דוקא, ובעניני אכילה ושתי' דוקא, ועי"ז נעשה הגילוי דכל האזרח בישראל ישבו בסוכות, שהו"ע גילוי המקיפים דחי' יחידה, ועד לעצם הנשמה, בחי' ניצוץ בורא, בחי' יחיד שממנו מקבלת בחי' היחידה.

א. עריכת התוועדויות של שמחה – "מלאה הארץ פאַרבריינגען'ס"
שלילת שפלות של שקר מצד המשפיעים וזקני החסידים (א)

מאמר ד"ה בסוכות תשבו

ב. המשך; אודות הענין ד"הקהל" (ג)

ממ"ש "חג הסוכות שבעת ימים להוי'" למדים שסכך הסוכה יש בו קדושת הגוף (יותר מאשר ציצית ושאר תשמישי מצוה, אף שכל המצוות ענינם להמשיך קדושה בדבר הגשמי שבו נעשית המצוה).

וטעם הדבר – לפי שבדרגת הקדושה (שנמשכת עי"ז שקדשנו במצוותיו) יש חילוקי דרגות, עד לבחי' קדושתי שלמעלה מקדושתכם, שנמשכת ע"י עבודת הכה"ג ביוהכ"פ בקדה"ק. וענין זה נמשך ומתגלה בסכך הסוכה, שנעשה מענן הקטורת דיוהכ"פ.

וכיון שהמקיף דסוכה נמשך בפנימיות ע"י נטילת ד' מינים, מודגש גם בהם ענין המשכת הקדושה בגשמיות – שהרי הסיבה לכך שנבחרו ד' מינים אלו היא לפי שבהם נראה בגלוי ענין האחדות (כפות תמרים – כפוּת, כאילו הם אחד. ענף עץ עבות – תלתא בחד קינא. ערבה – אחוינא, שגדלים באחדות. פרי עץ הדר – שסובל כל שינויי האוירים וגדל מהם), שזהו מצד גילוי האין המהוה את היש.

א. קביעות השנה: אין הפסק מיו"ט לשבת
השמחה הנוספת ד"זמן שמחתנו" הו"ע שבגלוי, ובזמן הבית גם בגשמיות – חג האסיף, ועתה ברוחניות – אסיפת הזכיות ע"י עבודת התשובה; השמחה ביו"ט יותר מחוה"מ, וכיון שאין מבדילים מיו"ט לשבת – נמשכת גם בשבת, ובהוספה – כי בשבת גם מלאכתך דאוכל נפש עשוי'; ובהדגשה בשנת הקהל גו' הנשים – שאצלן עיקר ההתעסקות במלאכת אוכל נפש; מעלת הקהל בנוגע לטף – שאצלם יש רק עצם המצוה (א-ז)

הקדמה למאמר (ח)

מאמר ד"ה חג הסוכות שבעת ימים

ב. בהמשך למאמר: גילוי האין ע"י ענין האחדות שבד' מינים
ועד בלשון ע' אומות – ע"י תרגום תורת החסידות (שבה נתבאר הענין) (י-יא)

ג. המשך הסיום על מסכת חלה
פעולת קיום המצוות דישראל במצוות שלמעלה; פעולת בירור הלכה בעליונים ובמילא בעולם (יב-ג)

הדיוק "הקונה ב(כל) סוריא כאילו קונה בפרוור שבירושלים" (דוקא) – כיון שלע"ל עתידים פרוורי ירושלים "להגיע עד דמשק", וירושלים היא "נגד (כל) סוריא בסוד דמשק" בירתה, כך שבכיבוש דמשק מקבלים במילא את כל סוריא, והרי הפס"ד שכבר בערב שבת (הגאולה) יש לטעום מכל תבשיל ותבשיל; וכיון שהתחלת המלחמה היתה ביוה"כ שעיצומו מכפר (וכל הענינים כו' שעשו בו ביום היו לצורך המלחמה) – הרי הפס"ד שכולם צדיקים; ומב' בירורי ההלכה אלו שבהסכם כל הנאספים יומשך למטה בנצחון המלחמה והחזרת השבויים (יד-ח)

ליל שמיני עצרת
"עמדו הכן כולכם" ("צבא") לחגיגת זמן שמחתנו; ניגונים השייכים לצבא – "מאַרש" (נפוליון) ו"ופרצת"; כיבוד אנשי צבא בהקפה ד' – "נעימות בימינך נצח" (א-ב)

לאחרי תפלת מנחה
שמחה באופן של (דירת) קבע (ג)

א. שמע"צ ושמח"ת: מעלתם לגבי שאר מועדים לשמחה
בעמדנו בלילה שמחבר שמע"צ ושמח"ת יש לפתוח בביאור הצד השוה שבהם (א)

מעלת השמחה דשמע"צ ושמח"ת – שהיא למעלה מהגבלות ושוה בכל, והשייכות לקליטת ענין ההכתרה שהוא למעלה מהתחלקות (הוגה) (ב)

ולזה ניתוסף דוקא בחו"ל היום דשמח"ת – כיון שגודל השמחה הוא לפי ערך הריחוק; המשכת השמחה על כל השנה, ובפרט שבנ"י נעשים מלך ("עצרת") שג"כ פורץ גדר (ג-ד)

ב. מעלת שמח"ת לגבי שמע"צ: מסוכה לדירת קבע
בשמח"ת הגילויים דתשרי נקלטים גם בקביעות (בית), ובאותיות פשוטות – שגם הבית ראוי לעריכת התוועדות, כיון שנעשה מקור להפצת המעיינות (ה-ז)

ג. המשך: שייכות ב' הפירושים ב"שמחת תורה" (הוגה) (ח)

ד. פסוקי הקפות: ביאור הפסוק הראשון והאחרון
באמירת הפסוקים צריך "להיות" שם (כמענה המגיד אודות הנסיעה ללייפציג) (ט-י)

חיבור ההפכים ד"הוי'" (שלמעלה מגדר העולם) ו"אלקים" (שבעולם) כיון ששניהם מצד "אין עוד מלבדו", וזאת הראו לכאו"א מישראל במ"ת; "ציון" הוא ל' סימן, שענינו להבדיל את א"י משאר הארצות, והיינו ע"י הנהגה ע"פ "תורה ודבר ה'" (יא-ב)

עצרת תהי' לכם, לך לבדך ואין לזרים אתך – שולל לא רק זרים ממש, אלא אפילו מלאכי השרת, שנקראים זרים לגבי מעלת בנ"י, מצד מעלת הנשמה שהיא חלק אלקה ממעל ממש, חלק שקשור עם העצם (ויבאר החילוק בין התהוות הנשמה להתהוות שאר הנבראים, כולל מלאכים).

ובזה גופא – הנה מצד עצם הנשמה, הרי זה באופן ד"עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם", ללא צורך לשלול את בני המדינה; ואפילו מצד הגוף (שנדמה בחומריותו כו') – "אמר המלך לאוהבו כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה, נגלגל אני ואתה במה שתמצא" – באופן ש"אין לזרים אתך".

וזהו שקורין בתורה בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ – ששמים קאי על הענינים הרוחניים ששייכים לבנ"י בלבד, ע"ד הסעודה קטנה כדי שאהנה מכם, וארץ קאי על עניני הגוף, שגם הם יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.

קביעות שמח"ת (ה"ויכולו" דפ' ברכה) בערב שבת (בראשית)

מאמר ד"ה ביום השמיני עצרת

הפסוק בראשית ברא גו' קאי לא רק על שמים וארץ כפשוטם, אלא גם על כל עשר הספירות הקשורים עם ד' עולמות אבי"ע, כמובן גם מזה שזוהי התחלת התורה, שיש בה ד' אופני הלימוד דפרד"ס שכנגד ד' עולמות אבי"ע.

בראשית קשור עם חודש תשרי – אותיות רשית, החל מרשית השנה (ראש השנה), שבה נפעל הענין ד"תמליכוני עליכם . . בשופר", שעי"ז פועלים את כל ההמשכות מהמקום הכי נעלה (פנימיות ועצמות א"ס) עד למטה ביותר, בבני חיי ומזוני רויחי; וסיומו בשבת בראשית, שלאח"ז מתחילה עיקר העבודה למטה בארץ באופן דויעקב הלך לדרכו.

ההליכה לדרכו צ"ל באופן דוישא יעקב רגליו, לפי שהובטח בשמירה, וככל שניתוסף בבטחון (ובמילא גם בשמחה) ניתוסף בהצלחה ובאופן של נצחון.

א. העילוי בניגון "ושמחת" בתיבות ד"ופרצת"
כדי "להמשיך" את היו"ט ביום שלאחריו – היתה ההמצאה לנגן כך אמש, ועי"ז יש בניגון הן המעלה דיציאה מהגבלת התיבות (הקודמות) והן המשכה בתיבות (וד"ופרצת"); ויה"ר שפריצת הגדרים תומשך מאיסרו-חג (ממוצע המחבר, שלמעלה משניהם כו') על כל השנה (א-ד)

ב. "שבת בראשית": הטעם שלא נק' "ש"פ בראשית"
כיון שמשבת מתברכת גם שבת שלאחרי', נמצא שכל עניני השנה (לא רק בקשר לתורה) כלולים ונמשכים משבת הראשונה, ולכן נק' "שבת (ולא ש"פ) בראשית". והיינו, שגם לאחר קליטת הכוח"ט, יכול יהודי – בכח הקריאה בתורה "בראשית ברא" שאז מתהוה הבריאה מחדש – לשנות כל הבריאה להיות "והנה טוב מאד" (ה-ט)

ג. מבה"ח מרחשון: הטעם שמתברך בחודש תשרי
החודש נק' בשם "מר (ולא גשם) חשון" – כיון שגשמי ברכה הם כשכל טיפה (מר) היא בפ"ע, וענינו – פריקת וסידור הסחורה שקיבלו בחודש תשרי (שעד סיומו נרגש יו"ט), ולכן מתברך בסוף תשרי – להמשיך בו עניני תשרי באופן שיתקבל בעולם (י-יב)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה בראשית ברא

ד. 1) פשש"מ: בריאת שמים וארץ ובריאת האור
מדוע לא נתפרש האמירה דבריאת שמים (ואש ומים) וארץ; מדוע נאמר "ויהי אור" ולא "ויהי כן" כבשאר המאמרות (יד-טו)

2) לקוטי לוי"צ (ע' ח): בבריאת האדם "אזדעזעו כל עלאין ותתאין"
[גם בזה רואים מעלת בנ"י – כמודגש במשך כל החודש] (טז)

ה. 1) הביאור בנוגע לפרש"י
מפרש"י בהמשך הענין מובן שהמאמרות נתפרשו בנבראים שהי' בהם שינוי מכפי שנבראו ביום הראשון (ולכן לא נתפרשה בריאת "צבת" וכיו"ב); "ויהי כן" נאמר רק בגלל הצורך לקצר כיון שנבראו כמה פרטים באותו מאמר (יז-ט)

בריאת שמים וארץ הגשמיים – מבחי' שלמעלה מאמירה ("ויאמר"); וההוראה – שלא להתפעל מחושך העולם (כ-כא)

2) הביאור בלקוטי לוי"צ
הזדעזעותם – "פן יחטא כו'" גם מל' חסרון, לפי שעבודתו נוגעת לכל הבריאה, ומזה מובן גם הפעולה דשלימות עבודתו (כב)

"לעושה נפלאות גדולות לבדו" – שאפילו "נפלאות גדולות", הנהגה שלמעלה מהטבע מבחי' סוכ"ע, ואפילו כפי שהם "לבדו", בבחי' "הוא ושמו בלבד", הנה לגבי עצמותו ית' ה"ה נחשבים לבחי' עשי' ("לעושה") בלבד (ע"ד כולם בחכמה עשית), כי, גם השם (שיש בו מעלה אפילו לגבי אור) שעל ידו נמשך העצם, אינו בערך כלל לגבי עצמותו ית'.

וזוהי מעלת ישראל שנקראים מקדשי שמך – שכיון ששרשם בעצמות, לכן, ע"י עבודתם ממשיכים קדושה נוספת בשמו ית' – המשכת העצמות.

כללות העבודה ד"מקדשי שמך" היא בחודש תשרי, החל מר"ה, בנין המלכות, שהו"ע השם, ואח"כ בעשי"ת, "כאן ליחיד", העבודה דבחי' יחידה שמאוחדת בעצמות, וכל זה נמשך בגילוי בסוכות, ובקליטה בפנימיות בשמע"צ ושמח"ת, ועד לשבת בראשית שבו נעשית עיקר ההמשכה על כל השנה (באופן נעלה יותר מאשר בר"ה, שגם בחי' התענוג שלמעלה מעולמות נמשך במציאות העולמות).

א. קביעות השנה: הדגשת הענין ד"אתה בחרתנו" שביו"ט
בחירה – היא בגוף המזדכך (שזה שייך גם באוה"ע), וזוהי השייכות ד"אתה בחרתנו" ליו"ט בכלל – כי בשבת הכל קדושה מלכתחילה ובחול לא ניכר הזיכוך, ובמיוחד בשמע"צ – שגם לאחרי הקירוב דע' אומות (פרי החג) נבחרים בנ"י, ובפרט כשמיד נכנסים לשבת – שמודגש שע"י הבחירה נדחים אוה"ע גם ממדריגתם הקודמת (עכו"ם ששבת כו') (א-ו)

ב. ע"ד ה"תהלוכה": "מצות היום" – ברגל
כשם שע"י הירידה בגוף ניתוסף עילוי בנשמה, עד"ז הוא ברגל לגבי הראש, ובדור דעקבתא דמשיחא לגבי משה רבינו, ובמעשה המצוות לגבי לימוד התורה. ובנוגע לפועל: למרות החשבון שהוא בבחי' ראש ותפקידו ללמוד תורה – "מצות היום" ברגל, להתייגע בריקודים והליכה לשמח יהודים, ואשרי חלקם כו' (ז-יא)

ג. "האדרת והאמונה": הפיכת הניגון דצרפת לקדושה
בהפיכת הניגון דנפוליון לקדושה ע"י אדה"ז נפתחה הדרך לפעול שם בירור ע"י הפיכת הניגון דצרפת לניגון ניצחון דקדושה (ופרצת); ותוכנו – "מהפיכה" נגד היצה"ר מתוך להט דקדושה (לחי עולמים) (יב-ד)

ד. פסוקי הקפות: "לעושה נפלאות גו'"
הפי' בזה (פרש"י ופי' הבעש"ט) במאמר משנת תש"ד, והדיוק שגם הם נחשבים לעשי' בלבד; והשייכות להקפות – להראות כח לימוד התורה שממשיך נפלאות גדולות כו', ויה"ר שכ"א ינצל זאת לשמוח בתורה ולשמחת התורה בו כל השנה (טו-יח)

ה. המשך: הפסוק "אין כמוך גו'"
החידוש בפסוק הוא שאע"פ שע"פ תורה יש חשיבות לגדרי העולם ("אלקים") – שלכן טענו המרגלים שאין בעה"ב יכול להוציא כליו, כיון ש"ברצונו נתנה להם" – אין להתחשב בכך כשזהו בניגוד לתורה, "הוי'" (ובזה טעו); ו"אין כמעשיך" – קאי על חיבור ההפכים שבארון (שבו הלוחות). והשייכות לשמח"ת – שבכח התורה מחבר יהודי בהנהגתו היום-יומית ההפכים דטבע ולמעלה מטבע (יט-כה)

מאמר ד"ה לעושה נפלאות

ו. "עצרת תהי' לכם": קליטת עניני חגה"ס ב"לכם" שבכאו"א
"עצרת תהי' לכם" ל' רבים (לכלל דישראל) – עי"ז שתהי' גם ל"רבים" שבכל אחד, שהקליטה דשמע"צ חודרת בכל עניניו. וזהו בהמשך לסוכות, ה"כלל" לעבודת השנה – שהסוכה מקיפה את האדם כולו (וכלל ישראל – בסוכה אחת), וכך בכל מצוה צריך להיכנס כולו, ועד להתאחדות ולקיחת ד' המינים (וד' הסוגים דישראל – גם כפי שנרגשת התחלקותם) "לכם", בכל מציאותו (ובפרט ע"י הנענועים). וע"י הקליטה דשמע"צ "לכם" – נמשכת האחדות בכל השנה (כז-לב)

ז. שנת הקהל: ההוראה לכאו"א, ובמיוחד בנוגע לנשים
ההוראה משנת הקהל לכל אחד ואחת ומבלי לחכות שבע שנים כו' – שכל א' הוא "מלך" במשפחתו להביא להם דבר ה', ולהרעיש על כך שהתורה היא המציאות של כאו"א מישראל בשוה. ובהדגשה בנוגע לטף (שלכאו' רק הפריעו למלך ולשומעים...) – שעצם הבאתם לשמיעת התורה חשובה, וענין זה נוגע במיוחד לנשים ("אשרי יולדתו") – שעיקר שליחותן להתמסר לגידול הילדים (דלא כנהוג במדינה זו, ואח"כ מתפלאים על הקשיים עם הנוער כו') והנכדים, ויש להסביר זאת לכל אשה בישראל (לג-ח)

ח. "מתכיפין התחלה להשלמה": הקשר דשמח"ת ופ' בראשית
קיום מעשה בראשית הוא ע"י התורה, שפועלת שינוי בעולם, ותכלית ושלימות התורה וישראל ("ראשית") היא – לפעול בעולם (כהמענה "למצרים ירדתם", שהוצרך לבוא מ"ילוד אשה" דוקא), שדוקא בזה "החכם (וחכמת התורה) ניכר" כו', וכה"פתיחה" בזה ע"י רשב"י בהורדת גשמים בכח התורה כו'; ולכל לראש, ובפרט כשעומדים ב"הקהל" – הפעולה (כמודגש בסיום ברכות המלך) שיהי' שלום בארץ ישראל והנהגה דקוממיות (לט-מא)

ט. ל"כינוס תורה": הקהל – מצות המקהיל או הנקהלים (הוגה) (מב)

י. אודות "קרן השנה" (מג)

השמים כסאי והארץ הדום רגלי – באלקות: השפלה לירד למטה (במקום גדולתו אתה מוצא ענוותנותו), אבל באופן ששולל ב' אופני יניקת החיצונים; ובתורה וישראל: תומ"צ – המשכה מלמעלה למטה, ונש"י – שפועלים העלאת העולם. ובפרטיות יותר: תורה – המשכה, ומצוות – העלאה, ובתורה גופא – תושב"כ ותושבע"פ; ובנש"י – ישראל ויעקב.

החילוק בין שמים וארץ עכשיו לשמים החדשים והארץ החדשה דלעת"ל – שהשמים כסאי הוא רק חיצוניות עתיק, ואילו שמים חדשים וארץ חדשה הם מבחי' אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת לגמרי, פנימיות עתיק (עומדים לפני דייקא). וכן בתורה – תורתו של משיח שבאין ערוך לגילוי התורה עכשיו. וכן בנש"י – שלעת"ל יהיו נשמות חדשות שלא נכללו בנשמת אדה"ר.

ואעפ"כ נקראים באותו שם – שמים וארץ – דכיון שגם בחי' אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת לגמרי, לא שריא אלא באתר שלים, צ"ל גם עכשיו מעין ודוגמא לגילוי דלעת"ל, שנעשה ע"י מעשינו ועבודתינו עתה. ולכן, כן יעמוד זרעכם ושמכם, שגם הבחי' דאתעדל"ת (כללות העבודה – זרעכם ושמכם) תתעלה לעמוד בבחי' הפנימיות ממש.

א. חודש מרחשון: "אל תירא עבדי יעקב"
כשעוברים מה"שובע" דתשרי ל"טיפין טיפין" דמרחשון [שלעולם חלה בו ש"פ נח], מעניני קדושה וראש (תשרי-רשית) ל"ויעקב (ל' עקב) הלך לדרכו" בעניני חול – מובטחים "אל תירא (כיון שיש עליו השגח"פ) עבדי (עבד מלך מלך) יעקב" (המשכת י' בעקב) (א-ג)

ב. המשך: הדגשת ההליכה "לדרכו" – אצל האורחים (ד)

מאמר ד"ה כי כאשר השמים החדשים

ג-ד.  1)  פשש"מ: מאין לקחה היונה את עלה הזית (הוגה) (ו)

2) לקוטי לוי"צ (ע' כא): "ועמך כולם צדיקים .  . דמשתדלי באורייתא"
כדי להיות צדיקים כדבעי לא די להסתמך על חיוב השכל כו' (ז)

ה. 1)  "מי נח": ענינם בעבודה וההדגשה בזה בימים האחרונים
ע"י המבול נפעלה טהרה בעולם, ולכן נק' "מי נח", ובעבודה – התגלות האהבה ע"י ה"מים רבים" דטרדות הפרנסה; ועד"ז ע"י ה"מים רבים" דאוה"ע – שעתה ראו גם במוחש התעוררות נקודת היהדות אצל החיילים כו' (ח-י)

2) אנשי הצבא: הוראות מהנהגתם
(א) הקדמת נעשה לנשמע, גם אם הוא חכם גדול; (ב) שהנהגת היחיד אינה ענינו הפרטי (שאז אין להתערב לו כו'), כי מכריע "כל העולם כולו" (יא-ב)

3) ע"ד "מיהו יהודי" והמצב באה"ק
המס"נ של החיילים מול הנאחזים בכסא; משחרור ירושלים לעיר מעורבת; העיר העתיקה לא ליהודים; הנס שנשמר שם השקט והפתרון לבעיית ירושלים; מדוע לא כבשו את דמשק; חזרה על טעויות העבר; כשמנהיג מתפעל מהגוי; מה מסמלת היונה עם עלה הזית (יג-כ)

שליחות לבקר אצל אנשי הצבא
לתת דבר המשמח (ולשתף כל א' מאנ"ש בביקורים) ושליחות לצדקה, ולפעול בחשאי ובהסכם עם אנ"ש העומדים בקשר עם המפקדים, ויה"ר שהפעולות יפעלו פעולתם; המשקה והצדקה מכאן, וכן השתתפות 99% בהוצאות; כתיבת דו"ח

ושלשת – כמו סגול, ב' נקודות זו אצל זו ואחת תחתיהן, שהו"ע והייתם לי סגולה מכל העמים, שע"י בירור העמים, שכללותם ב' הנקודות דעשו וישמעאל (חו"ג), ע"י נקודת הביטול דאתם המעט מכל העמים (הנקודה שתחת ב' הנקודות), נעשה מסגול – סגולתא, למעלה מב' הנקודות.

וזהו גם כללות הענין דמחר חודש – שע"י ההעלם לגמרי נעשה מולד הלבנה ועד שקיימא סיהרא באשלמותא.

הקשר עם התחלת הפרשה: ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשו האמורים בפרשה – שיעקב מברר את עשו, ובאופן ד"ואלה", מוסיף על הראשונים – שמברר גם את ישמעאל, כי יעקב הוא קו האמצעי, שמחבר ומברר ב' הקוין דחו"ג.

א. חודש השלישי: מעלת וסדר החדשים סיון וכסלו
מצד הטבע – יש ב' קוין, וקו השלישי שמחברם הוא למעלה מהגבלה. ובעבודה – סור מרע ועשה טוב, וחיבורם – ע"י התורה. וכן הוא בסדר החדשים שמלמעלה למטה – שלאחרי ניסן ואייר (חסד וגבורה) בא סיון, חיבור עליונים ותחתונים במ"ת; ומלטמלמ"ע – לאחרי תשרי וחשון (חו"ג) בא כסלו, מס"נ (חנוכה), גילוי תורת החסידות (שענינה לשנות טבע המדות, גם דקדושה) והפצת המעיינות (שנובעים מלמטלמ"ע) למעלה מהגבלה. וההוראה – שמיהודי נדרשת עבודה שלמעלה מהגבלות, עם עצמו וגם בנוגע לזולת (א-ח)

ב. מעלת הקביעות: מברכים החודש בערב ר"ח
בקביעות כזו אין הפסק בין הברכה לקיומה – "ברוך אומר עושה", וההוראה – גודל ענין הזריזות (שעי"ז מתגלה רצונו האמיתי, ולא רק שאינו עצל), ועי"ז מזרזים את הגאולה – ענין ר"ח, ובפרט "חודש הגאולה", החל מהגאולה הפרטית (ט-יא)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויאמר לו יהונתן

ג. 1) פרש"י (כה, כז) ד"ה יודע ציד – "היאך מעשרין את המלח כו'" (הוגה) (יג)

2) לקוטי לוי"צ (ע' צב): "ויגדלו הנערים" ע"י "סטרא דאברהם"
צ"ב: מה ענין גידולו של עשו לסטרא דאברהם (יד)

3) לקו"ש השבועי: הטעם שמזמור א' וב' בתהלים נמנו כפרשה אחת
במצב שעושין רצש"מ נתקיימו שניהם בתקופה אחת (מוגה) (טו)

ד. 1) הביאור בלקוטי לוי"צ
מצד החסד בל"ג דאברהם נעשית הגדלה גם בעשו; ובעומק יותר – זהו כדי שיעקב יבררו וימשיך גם מקיפים אלו בהתיישבות ("יושב אהלים") (טז-יז)

2) ע"ד המצב באה"ק
הנס שקו ההגנה נפרץ ולא המשיכו להתקדם; אלו שרושמים גויים כיהודים מתנגדים לחקירת הטעות במלחמה; עונש הרב שנבחר ע"י שוחד; נפילה לישמעאל ועשו (יח-כא)

ה. ענינים מופלאים בפרש"י: שיטתו בגדר המעשר דאברהם (הוגה) (כב)

בפסוק פדה בשלום נזכר גם קרב (מלחמה), ובמילא ישנו גם הממוצע בין שלום למלחמה, שזהו"ע חרב של שלום. וג' ענינים אלו באים ע"י ג' אופני העבודה דתורה (שלום) תפלה (חרב של שלום) וגמ"ח (קרב):

תורה – בירור בדרך מנוחה, שלום אמיתי, כי, לימוד התורה עיקרו עם נפש האלקית והשכלית, ובדרך ממילא פועל גם על נפש הבהמית, ללא צורך במלחמה, ואפילו לא חרב של שלום. תפלה – שעיקרה לפעול אהבת ה' גם בנה"ב (בשני יצריך), הו"ע חרב (אבל) של שלום, כיון שההתעסקות היא רק עם נה"ב, כפי שקשורה עם נה"א, ולא עם העולם. וגמ"ח – הו"ע של מלחמה (קרב), באופן של התלבשות בדברים הגשמיים שבעולם.

אמנם, ע"י הקדמת העבודה דתורה (כדיוק חז"ל "כל העוסק בתורה (תחלה ואח"כ) ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור"), נעשית גם העבודה דתפלה וגמ"ח באופן של שלום. וזהו שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, ובכח זה נעשית אח"כ עבודתו גם בתפלה (חרב של שלום) וגמ"ח (מלחמה).

א. ענין ההתוועדות: "נזכרים ונעשים"
הן המאסר והן הגאולה שייכים לכל אחד מישראל, וע"י שה"נזכרים" הוא בחיות ובמעמד כמה מישראל – נמשך חיות ב"ונעשים" כל השנה, בג' הקוין שכנגד אהבת התורה ה' וישראל, ומתוך שלום ("פדה בשלום") למעלה ולמטה (א-ג)

ב. "שרים רדפוני חנם גו'": הפתק שהשאיר אדמו"ר הזקן
מה"שרים" (אף שדינא דמלכותא דינא) לא התפעל כיון ש"רדפוני חנם", ורק "מדברך פחד לבי" – שמא חסר אצלו משהו ב"מדברך", וגם – שאינו מתפעל מהשרים כיון שמפחד רק מהקב"ה. ועד"ז צ"ל הנהגת כאו"א מישראל ("נזכרים ונעשים") – שלא להתפעל מזה ש"שרים רדפוני", וע"י שהרהור התשובה ("מדברך פחד לבי") יומשך בפועל בג' הקוין – נעשה "כאילו פדאני כו'", שעוד בזמן הגלות מתבטל המורא מפני הגויים (ד-ח)

ג. "פדה .  . מקרב לי": הנשק הרוחני להרמת ה"מורל"
העשי' בדרך הטבע היא רק לבוש לברכת ה', ועד"ז בנוגע להגנה, שהעיקר הוא הנשק הרוחני, הנהגת המגינים בהתאם לרצון "ה' ישמר עיר", ולכן גם בנשק הגשמי רואים שנוגע איכותו ולא כמותו, וכל שכן "מורל" החיילים. ועתה שהחיילים עצמם דורשים (לא "בדרנים" אלא) תוכן אמיתי, והמצב דורש פתרון מידי – אין הזמן להמצאות חדשות אלא יש ליתן להם מצוות מעשיות, "הנשק הסודי" [וככל נשק – לקחת זאת מהמומחים לדבר, לא דוקא מבני המפלגה כו'] שכבר נוסה אלפי שנים להרמת המורל וקיום בנ"י (ט-כא)

ד. המשך: "הנשק הסודי" – רק אצל בנ"י
תפילין הם "נשק סודי" – כי גוי שיניחם אינו פועל מאומה, וגם א"א להתגונן מפני נשק שנבחר ע"י "אלקי הצבאות", ל' רבים, כפי שראו עתה – שהצבא שכנגד עצר לאחר כמה ק"מ! ובנוגע לפועל – ציוד כל איש צבא וכל יהודי בנשק פנימי ותוכן בחיים (כב-ו)

ה. מאסר אדה"ז: ההוראה מהפנים השוחקות שהראה לחוקריו
הי' ביכלתו להסביר להם גם באופן אחר, אלא ששמחתו היתה אמיתית מצ"ע ולכן פעלה המתקת הדינים, ועד"ז עתה שצריך להמתקה מיוחדת – ה"ז דוקא ע"י שמחה אמיתית (הקשורה עם תורת אמת ומצוותי' כו') (כז-ט)

ו. "הנשק הסודי": תפילין סידורים תהלים וקופת צדקה בכל מחנה
במקום בדרנים תבעו החיילים: תפילין (מצוות מעשיות), סידורים (תפלה) ותהלים (תורה). ובנוגע לצדקה – נוסף לצדקה שבגופם (ע"י ההגנה) – צ"ל קופת צדקה בכל מחנה. וכן צ"ל (פדי' בשלום ע"י) ג' הקוין בכאו"א מאנשים נשים וטף, ועי"ז יהי' השלום בריבוי כו' (ל-לד)

מאמר ד"ה פדה בשלום

ז. 1) המשך: חידוש המנהג שבכל בית יהודי תהי' קופת צדקה (לו)

2) י"ט כסלו וחנוכה: ה"תכתבו" ו"תחתמו" דר"ה לחסידות
ה"כתיבה" היא בי"ט כסלו, ול"בינונים" [אף שחסידות ענינה להוציא מהגבלות הזמן כו'] ה"חתימה" היא בחנוכה (שאז "חזר לבוריו" מהמאסר), וזהו שמ"ש בספרי פולין שחנוכה הוא ה"(גמר) חתימה" – הובא בשיחות חב"ד. וזהו שגם בחנוכה, כמו ביט"כ, מצינו הדגשה בג' הקוין; וה"חוט המשולש" – מאחד ישראל אורייתא וקוב"ה (לז-מב)

ח. חלוקת הש"ס (מג)

ט. סיום מסכת ברכות: "ת"ח מרבים שלום בעולם"
הצורך ב"אל תקרי" (שלא הובא בכמה מסכתות) אף שקאי ב"לימודי ה'" – כי "כל בניך" שמחוייבים בת"ת סתם, פועלים בעולם רק בכללות, ורק ת"ח שעוסקים בהלכה, שעי"ז בונים את העולם להיות עולם תורני, "בוניך", מרבים שלום בעולם. ולאח"ז מבהיר גם בנוגע לת"ח עצמם – "שלום רב לאוהבי תורתך", ואעפ"כ יש חילוק ביניהם, שבעולם פועלים רק "שלום בחילך", ואצל הת"ח עצמם – "שלוה בארמנותיך". ולאח"ז נמשך גם השלום מלמעלה: "למען אחי ורעי גו'" – לת"ח עצמם, ו"למען בית גו'" – בנוגע לעולם. וכל זה בכח התורה: הן פעולת הת"ח – "ה' גו' יתן", והן השלום מלמעלה – "ה' יברך גו'" (מד-נד)

בירושלמי לא הביא שאר הפסוקים – כיון שבא"י יש מלכתחילה שלום בת"ח, וגם ההמשכה מלמעלה היא בתמידות; ההבהרה "אל תקרי כו'" – נצרכת רק כשמרבים שלום בעולם ממש (ברכות) ובדיוטא תחתונה (כריתות) (נה-ז)

השייכות לסיום המשנה – ש"הפרו תורתך" להרבות שלום, ולהתחלת המסכת – שהפרו תורתך ואמרו "עד חצות" למנוע מכשול בעולם, ולמאמר הקודם – שנוסף להליכה מישיבה לישיבה ("בניך"), יוצאים גם לבנות את העולם, ודוקא עי"ז מתרבה השלום גם בהת"ח (נח-ט)

י. חנוכה וחינוך: כינוסי ילדים בחנוכה
בחנוכה (ל' חינוך) יוסיף כל אחד ואחת בתורה ("תורתך") וצדקה ("חוקי רצונך"), וכן בחינוך הבנים והבנות לזה – לקבצם וללמדם ענין בתורה ולתת להם מעות חנוכה (שהרי נעשו בניו-תלמידיו) שיתנו מהם לצדקה, ומחינוך הילדים – לחנוכה דביהמ"ק השלישי (ס-סג)

יא. 1) נשי ובנות ישראל: שייכותן לי"ט כסלו וחנוכה, ופעולתן בכינוסי חנוכה הנ"ל (סד)

2) ע"ד "ועידת ז'נבה", ו"מיהו יהודי"
כיון שהכל כבר סוכם מראש (כנהוג בכיו"ב) ויצא מידיהם, אין לעכב זאת כי בינתיים נופלים קרבנות (מב' הצדדים); ההתדרדרות ב"מיהו יהודי", והצורך עתה לדבר שלום (סה-ט)

ג' הקוין דתורה עבודה (תפלה) וגמ"ח – בפסוק פדה בשלום נפשי, וכן בפסוק וכל בניך לימודי ה' (תפלה) ורב שלום בניך (תורה) בצדקה תכונני (גמ"ח).

ואע"פ שהם ג' אופני עבודה: גמ"ח ומצוות – בדרך מלחמה, תפלה – חרב של שלום, ותורה – שלום, מ"מ, ע"י התורה נעשים גם התפלה והגמ"ח באופן דפדה בשלום.

שלימות ענין השלום – לעתיד לבוא, שאז יהי' גילוי פנימיות עתיק. ובעבודה הו"ע בכל מאדך, מצד בחי' היחידה, ששם אין מציאות של מנגד, ולכן הרי זה באופן דפדה בשלום. ואף שעיקרו בביאת משיח, עליו נאמר ירום ונשא וגבה מאד, מ"מ, שייך גם עכשיו הענין דבכל מאדך, מאד שלך.

א. פ' וישב: תוכן שם הפרשה בשייכות לימי הגאולה
בשבת (נוסף לכך שהיא למעלה מזמן) מתעלה גם י"ט כסלו, נוסף לשלימות הגאולה והדפסת התניא בכ' כסלו. והשייכות ל"וישב" – ע"פ הביאור ש"מגורי אביו" הוא הפחד של גבורה דעתיק להתגלות למטה, ולאחר החרדה (שמורה על שייכות לענין) הביא יעקב ע"י עבודתו בבירור צאן לבן בחי' זו בהתיישבות (וישב), ועד "בארץ כנען", וההוראה – "עורו ישנים" (כמ"ש גבי ר"ה, ודוגמתו יט"כ) להפיץ המעיינות חוצה, וכהאזהרה בהקדמת התניא משפלות של שקר, ואף ש"הצנע לכת" – הרי צ"ל "לכת", ודוקא עי"ז יתוסף גם אצלו ויבוא בהתיישבות (א-ט)

ב. המשך הסיום על מס' ברכות; ע"ד "מיהו יהודי" ו"אתחלתא דגאולה"
שייכות האמור לסיום מס' ברכות – "מרבים שלום בעולם"; המשך הסיום (י-יא)

גיור שלא כהלכה מרבה פירוד; הפגיעה בשאר השלימויות; שלילת שיטת ה"אתחלתא": ההכרח שדברי הרמב"ם בסדר הגאולה הם בדיוק (ולא ש"לא ידע אדם כו'"), והטעם שמאריך בטעות החכמים בבן כוזיבא – לשלול טעות כיו"ב אצל חכמים בעתיד; המשך הסיום, ומעלת השלום בא"י בכלל (יב-טו)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה פדה בשלום

ג. 1) הכנות לחנוכה והפעולות בג' הקוים
מעלת נר חנוכה לגבי תפילין; מנורה בכל בית, והפעולות עם ילדים; הפעולות בכל מוצב צבאי בנוגע לחנוכה וג' הקוים; ג' הקוים בכל בית; ביקור המשפחות השכולות והפצועים (יז-כ)

2) ע"ד ועידת ז'נבה (המשך)
מוטב לנצל הזמן לעניני חנוכה; עיכוב הועידה גורם קרבנות [במוסגר: טעם הדיבור אודות "מיהו יהודי"]; המצב דורש נס; ההזכרה ע"ד הנופלים בצד המצרי – לפעול על השר שלהם למעלה; השתדלות במבצע חנוכה והוראה מהנרות בשלילת "כחי ועוצם ידי" (כא-ד)

ד. פשש"מ – חלומות יוסף; לקוטי לוי"צ (ע' קמה) – עילוי יעקב במצרים
פשש"מ: מדוע סיפר יוסף את חלומותיו לאחיו ששנאוהו (כה)לקוטי לוי"צ: מדוע דוקא במצרים זכה יעקב "בחדו וביקרא ובשלימו דכלא" (כו)הביאור בפשש"מ: כל החלומות שהבן חמש למד פתרונם הי' בפשטות, כך שבחלום האלומות –רצה לבטל קנאתם בכך שהצלחתו תסתכם בתבואה; ובחלום הב' – שהוא זקוק לעזרת המזלות שלהם, וציפה שגם אביו יסביר כן (כז-ח)הביאור בלקוטי לוי"צ: ע"י ה"כתישה" במצרים (כמו בי"ט כסלו) זכה לענינים אלו; השייכות לזמנים הקשים שעברנו לאחרונה והוספה בשמחה; הכנות לפעולות חנוכה (כט-ל)

החשיבות של ימין היא מעולם האצילות ולמטה, אבל למעלה מאצילות יכול להיות גם שמאל, ואדרבה, שרש התורה הוא בגבורה דע"י.

ולכן, רוב המצוות ככולן (וכן כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו) צ"ל בימין, לפי שבהם נמשך הרצון במדידה והגבלה דעולם האצילות; אבל נר חנוכה משמאל, מפני שע"י המס"נ המשיכו מגבורה דע"י באופן שגם למטה היא כמו בשרשה למעלה (וע"ד החילוק בין כל המצוות שהאדם מקיימם ברצונו, שהם מבחי' אריך, למצוות שאינם תלויים ברצון דעת האדם, כגון מצות שכחה ונשיאות, ששרשם מבחי' עתיק).

וזהו ענין "כי אתה נרי הוי' והוי' יגי' חשכי" – שהוי' הב', ובתוס' וי"ו, קאי על בחי' עתיק, שהוא למעלה מהגבלה, ולכן בכחו להאיר את החושך. וזוהי גם פעולת נרות חנוכה, שהם במספר שמונה, ואין בטלים לעולם, להיותם מבחי' שלמעלה מהשתלשלות ולמעלה משינויים.

א. חינוך העולם: שייכות ג' הפירושים ב"חנוכה"
השייכות דחנוכת המקדש, חנו כ"ה, וחינוך הילדים – ע"פ דברי השל"ה שחנוכה הוא חינוך העולם (שג"כ נברא בכ"ה לחודש), והיינו, שע"י שמאירים "בחוץ" פועלים באופן נצחי ("גם כי יזקין") ובכל העולם – מתחילה (חינוך ילדים) עד לתכלית השלימות (חנוכת ביהמ"ק), ובפרט עתה שעומדים בהתעוררות כו' (א-ד)

ב. המשך: הדגשת "חינוך העולם" בנר חנוכה
מעלת האור (נר חנוכה) – שניכר בגלוי, וגם – שמגיע בכל העולם כולו (ברגע כמימרא), "חינוך העולם", ומתאים עם מה שגילו לאחרונה בחכמות חיצוניות – מה שכבר כתב הרמב"ם שפעולה של יחיד משפיעה בכל העולם. וכל שכן כשישפיעו על רבים מישראל להדליק נר חנוכה (בהסברה שכל פעולה נוגעת לעולם כולו), ואזי אין פלא שרואים הנהגה נסית (ה-ט)

ג. המשך: הדגשת כח פעולת היחיד בפ' וישב-מקץ
מהי האריכות בנוגע לחלומות השרים; למרות מצבו הי' איכפת ליוסף ממצב רוחם, וזה שראה שאינם בשמחה (למרות היותם ברי' של הקב"ה (שלכן תמה מדוע גו')) – זו ההוכחה שביכלתו לעזור. וההוראה – שנוגעת גם לילדים – שגם במצב כזה צ"ל רגש לזולת, וזה הביא להצלת העולם כולו מרעב! ומכ"ש פעולה עם הזולת לקיים מצוה (י-טו)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה תנו רבנן נר חנוכה

ד. 1) פשש"מ: ביאור חכמתו של יוסף בפתרון חלום פרעה (הוגה) (יז)

2) לקוטי לוי"צ (ע' קעו): צדקה שבתורה וצדקה כשלעצמה (יח)

3) המשך הסיום על מס' ברכות
השייכות ד"מרבים שלום בעולם" לחנוכה, ולזמננו זה (יט)סיום המשנה בענין "הפרו תורתך" – ביאור המפרשים שהפסוק קאי במי שנמנעת ממנו התשובה, ואף ש"סופו באונס" ("יצרו אנסו") נענש על "תחלתו ברצון" (כ-כא)השייכות למצב הבטחון והרבנות באה"ק – שאוחזים כבר ב"סופו באונס"; ע"ד "מיהו יהודי"; חוק השבת; הלהיטות לחנוך בית טומאה; להזהיר שלא להצביע להם (כב-ה)

ה. 1) בנוגע לדרך הלימוד ב"סיום" (כו)

2) הביאור בלקוטי לוי"צ
ב' הדרגות הם ע"ד הצדקה דמארי תורה ודמארי עובדין טבין; ועד"ז בחנוכה – נ"ח (תורה) בחוץ (צדקה שבתורה) לגבי מעות חנוכה; ניצול ימי חנוכה לפעולות בתורה וצדקה (כז)

"כי עמך מקור חיים" – מקור החיים טפל ובטל לך. "באורך נראה אור" – שענין החיים יהי' באופן של אור (ע"ד הפי' ב"ובחרת בחיים", שבוחר באמיתית ענין החיים), ע"י "באורך" – האור ד"נר מצוה ותורה אור".

ובפנימיות הענינים: "מקור חיים" הוא מלכות דאצי' כפי שנעשה עתיק לבי"ע, והוא רק "עמך" שטפל לגבי עצמות האצילות. אמנם ע"י תומ"צ יכול איש ישראל להגיע בעצמות האצי' ("אורך"), ולגלות את האור גם בבי"ע ("נראה אור"). ועוד ענין בזה, שגם אנחנו בנ"י נֵרָאה לפניו באור זה לדבר חשוב.

וענין נעלה יותר בזה – שקאי על הבקשה בזמן הגלות ל"אורך" בגאולה העתידה. ועפ"ז יש לומר בספירות, ש"מקור חיים" קאי על מלכות דא"ק שנעשה כתר לעולמות בי"ע הכלליים, והוא "עמך", טפל ובטל; וע"י התומ"צ לוקחים בנ"י את העצמות, ועי"ז "נראה אור" גם למטה.

א. "ימי שמחה": ביאור שיטת הרמב"ם בגדר ימי חנוכה (הוגה) (א)
בנוגע לענין השמחה – לא הוצרכו להמתין "לשנה אחרת"; גם לפסק השו"ע – יש מקום לשמחה בחנוכה, ובפרט שהשעה צריכה להמתקת דינים ("יגי' חשכי") (ב-ג)

ב. מוצאי חנוכה: התחלת ה"בחינה" לפעולה דחנוכה בהארת החושך
שייכות האמור למוצאי חנוכה [נוסף שבקדשים הלילה הולך אחר היום], בהקדם החידוש דחנוכה – ש"והוי' יגי' חשכי", הארת החושך עצמו (ע"י הוי' הב' שלמעלה מהשתל' – "לאחר שיחטא", עד שזדונות מאירים לו כזכיות), וה"בחינה" בזה – הפעולה על כל השנה כשא"א להדליק עוד נר (שלכן "לשנה אחרת קבעום"), החל ממוצאי חנוכה. ולכן דוקא עתה יש להרעיש להיות הולך ("מהלך") ומוסיף באור, כההוראה הגלוי' דחנוכה (ד-ט)

ג. 1) כינוסי ילדים בחנוכה: הדלקת נרות (בלי ברכה) גם ביום
ובלבד שיהי' במעמד עשרה גדולים – בדוגמת ההדלקה בבית הכנסת בשחרית; השעה צריכה להוספה באור, ובחנוכה גופא – בשעות שבין הדלקה לחברתה (י-יא)

2) מעלת יום ה' דחנוכה: הדגשת הפעולה ד"יגי' חשכי"
מעלת היום (שלכן נגאל בו אדה"ז) – שכיון שלעולם לא חל בשבת (שענינה אור), מודגש בו ביותר החידוש דחנוכה בהארת החושך; וע"פ קבלה שחנוכה בהוד – נר ה' הוא הוד שבהוד, כענין ל"ג בעומר (פנימיות (שמן) דתורה); וה"בכן" מזה בנוגע למוצאי חנוכה – שאז יש "להרעיש" יותר מחנוכה בהארת חושך העולם ש"מבחוץ" (יב-טו)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה כי עמך מקור חיים

ד. ע"ד אלו שעשו פעולות בימי חנוכה
אמירת לחיים וניגון שמח; שילוח המזונות והיין לנשים שפעלו ומעלתן בזה (יז-יח)

ה. (בהמשך למאמר:) כח האור דתורה לשנות מציאות; פעולות בג' העמודים
התחלת הבריאה היתה ע"י אור, ומזה מובן במכ"ש בנוגע ל"תורה אור" – שנוסף להארת המציאות ה"ה פועלת וגם משנה את המציאות; וכיון שהשעה צריכה לכך – מתאספים ופועלים זאת בנ"י בכח התורה (בהתלבשות בטבע כו'), ויהי' ניכר בגלוי הפיכת וביטול חושך הגלות – ע"י שיהיו ג' העמודים אצל כל א' בכל יום, בכל בית פרטי ובכל מחנה צבא (יט-כד)

מזוזה מימין (המשכה) ונר חנוכה משמאל (העלאה) – הם ב' אופני הילוך: מלמעלה למטה – ע"י תומ"צ, ומלמטה למעלה – ע"י תפלה. ובתומ"צ גופא: תורה – המשכה, ומצוות – העלאה. אבל בפרטיות יותר, גם בתורה יש העלאה מלטמלמ"ע, וגם בתפלה יש המשכה מלמעלמ"ט.

והשייכות לפרשת ויגש – שכללות ענין הגשת יהודה ליוסף הו"ע התפלה (סמיכת גאולה לתפלה), ויש בזה הן העלאה – ויגש אליו, עד לבחי' אליו ולא למדותיו, והן המשכה – בי אדוני, דקאי על י"ב ברכות אמצעיות שעל ידם נעשית ההמשכה מלמעלה למטה, מבחי' אדנ"י, ללא ממוצעים.

וכן הוא בענין הגשת יהודה ליוסף: יוסף ויהודה ענינם תלמוד (מלמעלמ"ט) ומעשה (מלמטלמ"ע), שבזמן הזה תלמוד גדול, שלכן ניגש יהודה ליוסף, אך לעתיד לבוא יהי' מעשה גדול. וזהו גם הדיוק דסמיכת גאולה לתפלה (ולא סמיכת תפלה לגאולה), שהעיקר היא התפלה (העלאה), ואילו ההמשכה (גאולה) היא נתינת כח שתוכל להיות ההעלאה.

א. שבת שלאחרי חנוכה: הוראה מחנוכה – דילוג ומס"נ
מעלת שבת זו לגבי השבת שלפני חנוכה (א)נר חנוכה – אור נעלה שמאיר בחוץ עד דכליא גם ריגלא דמרידה; וההוראה – שגם העקב שברגל ירגיש אלקות (וזהו"ע "עקבתא דמשיחא"), ולפעול זאת כבר בתחילת העבודה, כהלימוד מהנצחון דחנוכה – שהי' ע"י המס"נ לדלג בלי חשבונות שהם "חלשים" כו' ברוחניות (ב-ו)

ב. המשך: הצורך בהוראה מחנוכה בנוגע לפועל (ז)
להוסיף כל יום בנר מצוה, ע"י השתדלות גם במצוות שאינן חובה (וזהו"ע "שומר (מצפה ל)מצוה"); השתדלות שבכל בית יהודי תהי' קופת צדקה (מוגה) (ח-י)

ג. חנוכה – חינוך העולם: השייכות לפרשתנו, ומעלת הנשים בזה
בחנוכה הי' גם חינוך העולם – כיון שנברא בשביל ישראל; ונרמז בפרשתנו – שירדו שבעים נפש כדי לברר ע' אומות (שנכללו במצרים). ובזה רואים יוקר קטנה שבישראל – שיוכבד השלימה לע' נפש, והרי חינוך (חנוכה) הילדים בכיוון זה – לפעול שלימות בבנ"י – הו"ע התלוי בעיקר בנשים (ששייכות לנס חנוכה); ועי"ז נעשה "ויחי" גם בגלות (יא-טז)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויגש אליו יהודה

ד. 1) פשש"מ (מה, ג): תמיהת יוסף "העוד אבי חי" (הוגה) (יח)

2) לקוטי לוי"צ (ע' קצא): "עלמא תתאה כגוונא דעלמא עלאה"
מהי שייכות ג' הענינים דבינה ז"א ומלכות לחנוכה (יט)

3) המשך הביאור בעניני חנוכה
מהי השייכות דחנוכה לחנוכת ביהמ"ק השלישי – שתהי' במרחשון (כ)המשך הביאור בשיטת הרמב"ם בגדר ימי חנוכה – "שמחה" ו"הלל" (הוגה) (כא)חנוכת המשכן וביהמ"ק היו מתוך רווחה, ולכן רק חנוכת חשמונאי נקבעה ליו"ט; ודוגמתו בחנוכת ביהמ"ק השלישי – שגם היא תהי' לאחרי הנצחון במלחמת ה' (כב-ג)

ה. הביאור בלקוטי לוי"צ
בינה ז"א ומל' – כנגד בתי אחותי אמי, שכנגד ג' היחודים שב"נר" (כד)אסיפה בנוגע להמשך ההתעוררות ד"מבצע חנוכה" על כל השנה (כה)

ב' הפירושים ב"וארא": (א) לשון עבר, שנתגלה לאבות, (ב) לשון עתיד שהוא לשון הוה, שבחי' זו ישנה תמיד בכל זמן בכל אדם – שייכים זה לזה, שאצל כל אחד מישראל (גם בהיותו עדיין בגלות מצרים) יכול להיות הגילוי ד"וארא" באותו אופן שנתגלה לאבות. ועי"ז נעשה ענין הגאולה.

כללות ענין הגאולה בעבודת האדם הו"ע התשובה – "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה", שיש בה ד' אופנים, כנגד ד' לשונות של גאולה – עלי' לדרגא הד' ד"טהורה היא" (למעלה מבראתה יצרתה ונפחתה). ונוסף על ד' לשונות של גאולה, שהיא יציאה ממצב הפכי, ישנה גם העלי' לבחי' "נתת בי" (שלמעלה מטהורה), כנגד הלשון החמישי, "והבאתי", שהוא עילוי במצב של גאולה עצמו – בחי' הכתר, קוצו של יו"ד, שלמעלה מד' אותיות שם הוי', אבל מחובר לאות יו"ד, מפני שנמשך ממילא לאחר העבודה בד' הדרגות שלפנ"ז.

ע"י העבודה בגלות האחרון (שלא נתגלה קיצו), ובפרט ע"י הפצת המעיינות חוצה, פועלים גילוי הקץ, וביאת משיח, שתהי' בו גם דרגא החמישית ד"מאד", שלמעלה מד' הדרגות דישכיל ירום ונשא וגבה.

א. "וארא – אל האבות": ההוראה משם הפרשה בשייכות לחודש ההילולא
ההתגלות ד"וארא" (הגם שהיא בל' עבר) היא "אל האבות", היינו, שתכליתה שתומשך בירושה לבנים, ולכן, גם מי שמצבו ירוד צריך לידע שיורש זאת, וגם – שבכחו לפעול בעולם הירוד לעשותו ל"גני", כמובן מזה שהענין ד"וארא" נאמר בשפל המצב ד"הרעותה" (א-ד)

ב. המשך: ההוראה מתורת אדה"ז בעל ההילולא דכ"ד טבת
הנקודה דכל "אגרת (ל' יחיד) הקודש" – מעלת הצדקה בעוה"ז הגשמי, ועי"ז נעשה ל"גן"; ומה שמצ"ע העולם הוא "מדבר . . אשר אין מים" – הוא כדי לעורר ה"צמאון (ע"י) אשר אין מים", וע"ד המבואר בתניא גבי תשובה מאה"ר. וההוראה – שכשפועל עם הזולת שנמצא ב"מדבר" לעורר בו הצמאון – מיתוסף גם אצל המעורר העילוי ד"כן בקודש חזיתיך" (ה-ז)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה וארא

ג. 1) פשש"מ (ז, ח-י): מדוע לא השתמש אהרן במטה משה
פי' הזהר בזה אינו מתאים בפשש"מ, ובמפרשי התורה כמה דעות בזה (ט-י)

2) לקוטי לוי"צ (ר"פ): ג' דרגות במצות מילה ורמזם ביוסף (יא)
ההוראה מיוסף שמל את המצרים לפעול ביטול מציאותם (יב)

3) ע"ד "מיהו יהודי" ומצב הבטחון
אבוי ל"הישג דתי" שכזה; חזרו להסכם שלפני המלחמה; סיום בירור הניצוצות (גרים) (יג-טו)

ד. הביאור בנוגע לפרש"י
במכות שהוצרכו להיות שלא ע"י משה – אין להשתמש במטה שלו; ובנוגע להפיכת המטה לתנין – שלא יגרע כבוד אהרן מהחרטומים שהשליכו איש מטהו; מיינה של תורה: לולי סיבות צדדיות – הכל נפעל ע"י משה (קו התורה) (טז-יח)ע"ד הקמת ספריות; השתתפות בחנוכת ספריית לוי יצחק (יט)

ה. הביאור בלקוטי לוי"צ
דרגא הג' במילה הו"ע קדש עצמך כו' – דקדושה הו"ע הכתר, בחי' "נצבה" (דיוסף), ל' נצב מלך (כתר). וההוראה – העילוי שע"י העבודה דקדש עצמך במותר לך (כ-כא)

הכח שבנפש הבהמית להסתיר על הנפש האלקית (שלכאורה יש בזה שני הפכים בנושא אחד) – הוא מכיון ששרש הניצוצות שבקליפות הוא גבוה ביותר, על-פי הכלל "כל הגבוה גבוה יותר יורד למטה מטה יותר" (כידוע שמטעם זה צריך האדם לקבל חיותו מ"מוצא פי הוי'" שבדצ"ח, מאחר ששרשם למעלה משרש האדם).

וטעם הדבר – כיון ששרש ומקור כל הענינים הוא בשביל התענוג שמקבל השי"ת ממעשה התחתונים דוקא (שהרי "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים"), ולצורך ענין זה יש צורך שתהי' מציאות הקליפות דוקא; ומאחר ששרש התהוות הקליפות הוא בענין התענוג שנעשה ע"י מציאותם – לכן יש בנפש הבהמית כח להסתיר על הנפש האלקית.

ומ"מ, אין כח בנפש הבהמית להסתיר אלא על התפשטות הנפש האלקית ולא על עצם הנפש; וטעם הדבר – כיון שתכלית הכוונה אינה בקליפות עצמן אלא באתכפיא ואתהפכא, ולזה צריך שעצם הנפש יהי' בגלוי ולא יוסתר ע"י הנפש הבהמית.

ש"פ בשלח, יו"ד שבט

א. יום ההילולא: קביעותו בש"פ בשלח
נוסף למעלת הגילוי ביום ההילולא של צדיק – כמובן ממ"ש במאמר ההילולא בפעולת הצדיקים ובאגה"ק סז"ך – ה"ז בפרט כשחל בשבת, ובפ' בשלח, ובנקודה – ש"בנ"י (גם מצד עצמם) יוצאים (מהגלות) ביד רמה", כפרש"י בגבורה גבוהה (למעלה) ומפורסמת (למטה), וכתרגומו "בריש גלי", שרומז לבעל ההילולא – ע"י הפעולה שילכו באורחותיו (א-ג)

ב. ההוראה משם הפרשה – "בשלח"
ההפלאה בענין ד"בשלח" (שלכאו' הו"ע של גנאי, שפרעה הוצרך לשלחם) – שהשינוי אצל פרעה שלפתע שילחם בא ע"י השינוי באין ערוך שנעשה בבנ"י, שפעל גם בעולם, עד שפרעה לא רק הסכים אלא הוסיף בענין הגאולה, ע"ד המרוצה בל"ג בנה"א ע"י הפעולה בנה"ב; והלימוד מזה – שהעבודה בעולם צ"ל באופן שעי"ז יתוסף עילוי גם באדם העובד (ד-ח)

מאמר ד"ה באתי לגני

ג. 1) כפל פירושי רש"י (טז, ז-ח) בנוגע לשאלת לחם ובשר (הוגה) (י)

2) לקוטי לוי"צ (ע' סא): "מאי בפניו אלין אבהתא"
מהי השייכות דיצי"מ ("ויוציאך בפניו") לבחי' (הפנים ד)האבות (יא)

ד. בהמשך לביאור בפרש"י
בזמנינו גם שאלת בשר היא כהוגן כו'; ושייך למעלת נשי ישראל (נוסף להדגשת מעלתן בפרשתנו ובעבודת בעל ההילולא) – שנוסף על הכנת הבשר כו', מגדלות בניהם שיהיו ת"ח (שמותרים באכילת בשר) (יב-ג)ע"ד "מכון חנה" (יד)

ה. הביאור בלקוטי לוי"צ
ע"י היציאה ממיצר הגרון שבעורף (אחור), נמשכים המוחין (פנים) בחג"ת (אבות) (טו)ע"ד "מיהו יהודי" – הלימוד ממלחמת עמלק ופ' יתרו (שנתגייר כהלכה) (טז)

הכח שבנפש הבהמית להסתיר על הנפש האלקית (שלכאורה יש בזה שני הפכים בנושא אחד) – הוא מכיון ששרש הניצוצות שבקליפות הוא גבוה ביותר, על-פי הכלל "כל הגבוה גבוה יותר יורד למטה מטה יותר" (כידוע שמטעם זה צריך האדם לקבל חיותו מ"מוצא פי הוי'" שבדצ"ח, מאחר ששרשם למעלה משרש האדם).

ומ"מ, אין כח בנפש הבהמית להסתיר אלא על הנפש האלקית הבאים בגילוי, ולא על עצם הנפש שלמעלה מגילוי; ומצד גילוי עצם הנפש מתבטל ההעלם והסתר, ותמורת הטי' שלמטה מטעם ודעת נעשית הטי' שלמעלה מטעם ודעת.

וטעם הדבר – מאחר שע"י עבודתו מעלה האדם את מציאות העולם עד לשרשו בבחי' התענוג (שהוא מקור הכל), וע"י העלאתו לשרשו יכול הוא לעשות בו השתנות – שינוי הטיית הרוח שטות מצד היפך הטוב והקדושה לצד הקדושה, שהו"ע אתכפיא ואתהפכא.

א. פתיחה: מעלת ההתוועדות
נוסף ל"שכינתא שריא" מצד ההתאספות יחד ובקשר לתומ"צ, ובעת רצון דמוצאי שבת, ה"ז בקשר עם נשמת נשיא הדור ש"הוא הכל", ועי"ז נמשך לכל תלמידיו וההולכים (או שעתה יחליטו לילך) באורחותיו (א-ג)

ב. 1) הטעם לעריכת התוועדות של שמחה בקשר עם היאָרצייט
מצוה לקיים דברי בעל היאָרצייט שציוה לערוך זאת באופן זה, מתאים לתכלית ירידת הנשמה לעוה"ז – לפעול בו ע"י עשי' וחיוב (שלכן "כח דהתירא עדיף") (ד)

2) יום ההילולא: קביעותו בש"פ בשלח
ביצי"מ פרעה סייע להם ליקח כל הניצוצות (שלכן אסור להתיישב שם בקביעות); "ובנ"י יוצאים ביד רמה" – נאמר לאחר שפרעה התחרט, כיון שלא התפעלו מהגוי; ומזה למדים בנוגע לאופן היציאה מהגלות האחרון (ה-ח)

ג. פ' בשלח: "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (המשך)
בנוגע לימוה"מ איתא ברע"מ ש"בנ"י" אלו ת"ח, והם "יוצאים ביד רמה" (ולא רק אי שיעבוד מלכיות). ואף שבזמנינו אין ע"ה כבזמן הש"ס, אבל מובן שככל שיתוסף בלימוד התורה יתוסף ב"יד רמה" דלע"ל, וזהו הנהגת בעל ההילולא – שמס"נ על הרבצת התורה מלימוד א"ב עד להחזקת כוללים ולימוד סתרי תורה, כשני הקצוות שבפי' ד"יגדיל תורה ויאדיר", ומהתוועדות יום ההילולא נמשכת הצלחה להוסיף בלימוד התורה הן לעצמו והן עם הזולת (ט-יב)

ד. "יצאו ברכוש גדול": לא להסתפק בעבודה עם עצמו
כל ענין ה"גלינו מארצנו" הוא כדי שיתוספו "גרים", ה"רכוש גדול" דהבירורים, ד"מפני חטאינו" (שנחסר בשלימות האבוקה) צריך להגיע למקום הניצוצות. וכשטוען שדיו שיסתפק בחלקו ויצא בעצמו מן הגלות – למדים מיצי"מ שא"א לוותר על ה"רכוש גדול" (אף שהיו מעדיפים להקדים ולצאת), כי עבור זה הי' כל ה"ועבדום גו'". וזהו שבעל ההילולא שלח שלוחים לפינה רחוקה כו' – דכיון שהזמ"ג לצאת מהגלות, מסר נפשו שכולם יהיו "משפיעים", יקרבו עוד יהודי ויקחו ה"רכוש גדול" (יג-ז)

ה. 1)  "כמה גדולים מעשי חייא": הוראה לכאו"א
הסדר דהתעסקות ב"ופרצת" – מצינו כבר בגמ' (אף שבזמנם ת"ת הי' העיקר) ש"כמה גדולים מעשי חייא" (לגבי הסדר ד"מהדרנא תורה מפלפולי"), שלימד תינוקות (ופעל שילמדו את חבריהם) ועשה כל ההכנות כו' בעצמו – כדי להבטיח שהדבר יתבצע. ועאכו"כ שנדרש כן מכאו"א בזמן הזה, ובלבד שהזולת ירגיש שהדבר נוגע לו (יח-כא)

2) ענין בנגלה: החילוק בין "ללכת בדרכיו" ו"לדבקה בו"
מ"ש באגה"ק "כמארז"ל . . הדבק במדותיו" – י"ל שמקורו בפרש"י עה"ת "הדבק בדרכיו", ואף שבשו"ע המצוה היא רק ללכת בהם, ומצות הדביקות היא לדבוק בת"ח, ה"ז כי במנין המצוות נמנה רק חלק הפעולה (כדמצינו בתורה תשובה ותפלה), ללכת ולא דביקות הנפש (וחלק הפועל דדביקות הוא בת"ח), אף שהצלחת הפעולה היא בהיותה בדביקות, כולל בנוגע פעולה על הזולת (כנ"ל) – כהלימוד לכאו"א מ"מעשי חייא" שהי' מונח בזה לגמרי (כב-ז)

ו. ג' הקוין בכל בית יהודי; מבצע מזוזה
התגברות החושך בעולם היא כדי שיתוסף כמ"פ ככה בנר מצוה, וכשמדובר בתינוקות שנשבו, יש להתחיל (ביחד עם ההודעה שצ"ל קיום כל המצוות) "מעט מעט" – ע"י שבכל בית יהודי תהי' קופת צדקה סידור ותהלים (כדי לתפוס את כח העשי', הלב והראש), וכן (כדי לפעול גם מחוץ לבית) – שבכל (פתחי) בית יהודי תקבע מזוזה כשרה; ואלו שלא רוצים לקנות – יקבלו מזוזות במתנה (או בפרוטה) (כח-לב)

ז. ענין "מסירת מפתח" (של מוסד ציבורי)
מהקנית הבית כולו לקב"ה ע"י המזוזה שבפתח, נשתלשל (ככל הענינים בגשמיות שנשתלשלו מענינם הרוחני שבתורה) קנין הבית כולו (כמציאות אחת) ע"י מסירת המפתח, שבו תלוי' השייכות שצ"ל בין הבית והסביבה. ומי שמקבלו ועאכו"כ מי שמחליט מי יקבל, ה"ז ראי' שבכחו לקבוע בזה, ע"פ הכרע הדעת – מפתחא דכליל שית, שמכריע בפני מה לפתוח (חסד, עשה טוב) או לסגור (גבורה, סור מרע) את הלב, ובנוגע ללימוד התורה – שיומשך גם בהרגש הלב ובכח המעשה (כמציאות אחת) (לג-ו)

ח. חיזוק המשפחה: סעודת שבת ביחד
פנימיות ה"בית" – הו"ע המשפחה, ובזמנינו גם אצל שומרי תומ"צ הוזנח ענין המשפחה (כמציאות אחת), ומזה באים הקשיים עם הנוער כו', ומהעצות לזה – סעודת שבת ביחד. ובנשים תלוי הדבר, להתמסר לתפקידן ולא להתפתות אחר משרה ב"טעמפל", כדרך העמים עוע"ז שהנשים התעסקו בזה, אלא אצל בנ"י המקדש (והעבודה בו ע"י האנשים) הוא כדי שיהי' "ושכנתי בתוכם", בכל בית, שבו החשיבות לעקרת הבית (לז-מג)

ט. מיהו יהודי
זהירות מניצול ה"רכוש גדול" באופן בלתי-רצוי (אפשרות שקיימת מצד ענין הבחירה), ובענין שהזמ"ג – שלא לשחד מישהו בכספים שנאספו עבור אה"ק לומר היפך ההלכה, שנוסף לכך שעי"ז יחסר במקום שצריך, ה"ז היפך האנושיות לקנות דעות בכסף, וכ"ש כשמדובר במכירת האמונה – שאת הקב"ה (שאוהב גר אבל לא יקח שוחד) לא מרמים, ומה גם שסוכ"ס הדבר יתגלה, נוסף לבזיון של מקבל השוחד בעיני הנותן; ואף שאוה"ע מצליחים בכיו"ב, הרי פיהם דיבר שוא, אבל נצח ישראל לא ישקר (מד-נב)

מאמר ד"ה באתי לגני

י. ג' התקופות בנשיאות בעל ההילולא
התבוננות ב"עמלו" – בפרט מתר"פ – שתביא לידי מעשה (נד)

ביאור חילוקי עבודתו בג' עשורי-השנים ונקודת המס"נ שבכולן (הוגה) (נה)סלילת הדרך בזה לכאו"א (נו)

יא. סיום
מגבית; השתדלות שבכל בית יהיו ג' הקוין ומזוזה, וחיזוק חיי משפחה (נז)

הגילוי דמתן-תורה – חיבור מעלה ומטה (שכולל ב' ענינים: (א) מעלה ומטה במקום, ובכללות – אצילות ובי"ע, (ב) התחלקות ולמעלה מהתחלקות, אור הגבול ואור הבלי-גבול), ובשני אופנים: (א) "עליונים ירדו לתחתונים", גילוי בדרך מלמעלה למטה; (ב) נתינת כח לעבודת התומ"צ, שהו"ע "תחתונים יעלו לעליונים", הפעולה בהעולם שיהי' כלי לאלקות.

ירידת העליונים למטה פעלה גם בהתחתונים, הן בכל הששה קצוות דמקום והן בכל המשך הזמן, כדי שעי"ז יהי' הנתינת כח לעליית התחתונים. וזהו החידוש בהדיבור דהקב"ה בעת הלימוד ("תען לשוני אמרתך") על הדיבור שבמ"ת, כי הגילוי דמ"ת הוא בשביל עבודת האדם, ולכן הדיבור שבא ע"י לימוד האדם הוא נעלה יותר.

ב' ענינים אלו בתורה – "עוז ותושי'", "עוז" לנפש האלקית (מלמעלה למטה) ו"תושי'" לנפש הבהמית (מלמטה למעלה).

וזהו "ביום הזה באו מדבר סיני": "מדבר" – לשון דיבור, "כעונה אחר הקורא", ועי"ז נעשה "סיני", שירדה שנאה לאומות העולם (בירור הנפש הבהמית). ועי"ז (ובפרט – ע"י לימוד פסוק זה עתה) נעשה "ויסעו מרפידים", שמסיע עצמו מהחלישות בדברי תורה.

א. ר"ה לאילן: הצד השוה עם כל ראשי שנים וענינו המיוחד
כל א' מהר"ה (שנקראים באותו שם, שזהו חיותם כו') הוא בחי' "ראש" ומלך, ולכן קשור עם "תמליכוני עליכם". ובר"ה לאילן, שקאי על ת"ח, מודגש שכל יהודי קשור עם כל התורה, ובפרט כשחל בפ' דמ"ת, שכל התורה נכללת בדיבור אנכי שניתן בל' יחיד לכאו"א. ולהיותו ראש השנה – יש לקבל החלטות טובות להוספה וצמיחה (אילן) בתורה, וכך מתאחדים תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל (שאוכלים פירותי') עם הקב"ה (א-ד)

מאמר ד"ה בחודש השלישי (מוגה)

ב. סדר המבצעים: תהלים סידור תפילין, צדקה, מזוזה
מהתאחדות כל הבריאה עם הבורא במ"ת (ומעין זה בכל ר"ה), כנ"ל במאמר, נמשך בכאו"א העבודה דנה"א בנה"ב, ובעולם. דהנה, ג' גדרים הם: היחיד, איש וביתו, ו(חלקו ב)עולם. וזהו הסדר דתורה (ס' תהלים) תפלה (סידור) ותפילין – היחיד, (קופת) צדקה – חלקו בעולם, ובאמצע הו"ע המזוזה – בית (משפחה) – שמעידה לכל על בעלותו ית' (ועי"ז נעשית השמירה כו') (ו-ז)שייכות ענין הבית (משפחה) לנשים – כמודגש במ"ת ("בית יעקב") ובבנין המשכן; (בקשר עם בנין "מכון חנה":) ע"ד חנוכת הבית בשמחה ובהוספה בתורה (ח)

ג. מבצע מזוזה: השייכות לר"ה לאילן ולמ"ת
"זו" ו"זה" ("ביום הזה") דמזוזה (בהקדמת "מ'" (ביטול, "מִדַבר"), אתעדל"ע שמחברם) – הו"ע יחוד הוי' אד' (שמשא וסיהרא, ששלימותו ביום ט"ו), בגימט' אילן (כמבואר בלקוטי לוי"צ); ד' (וג') ראשי שנים – ש' של ד' (וג') ראשין, דעת שנמשך ב(ז') מדות ע"י שכולל חו"ג – ב' פרשיות שבמזוזה (כנגד ב' דברות ראשונות), ועי"ז מתחברים זו וזה (ט-יב)

ד. "מיהו יהודי": ההמצאה החדשה, והצורך ב"גאון יעקב"
ע"י מזוזה תפילין ציצית וצדקה – יהודי מראה שהוא גאה ביהדותו; גודל רגש הנחיתות בפני הגוי שרודפים לרשום אותו כיהודי; ההמצאה לעסוק בענין החינוך במקום במיהו יהודי; כל הצרות ב-25 שנה האחרונות הם מהעדר גאון יעקב (יג-טז)

ה. נשי ובנות ישראל: תפקידן בחיזוק המשפחה; שלילת גיוסן לצבא
שיטת הגויים שבימינו (שמתפרנסים מחוץ לחיק המשפחה) אין חשיבות לענין המשפחה – היפך התורה שענין המשפחה "לא תהי' מוחלפת" (וכפי שראו במדינה ההיא הצרות מזה שניסו להפריד ילדים מהוריהם); ע"ד אסיפת הנשים ובנות בארה"ב ואירופה, ולהתאסף גם באה"ק – לחזק ענין המשפחה, החל מג' המצוות שלהן (יז-ט)כשם שתפסו עתה שטעו בהערכת כח הטנקים, יה"ר שיתפסו הטעות בגיוס בנות (כפי שהתחילו להכיר בזה גם בשמאל), וישחררום למילוי תפקידן הגדול בחיזוק המשפחה והעם (כ-כא)

"ואלה גו' אשר תשים לפניהם" – שהרב שלומד התלמיד צריך להראות לו פנים, שהו"ע המשכת בחי' הארת פנים, ועד לבחי' "חכמת אדם תאיר פניו", שזהו גילוי בחי' חכמה סתימאה שבחלק הפנים שפנוי ולמעלה מהצמצום דשערות. וענינו בבחי' הפנים שבתורה – לא רק נובלות חכמה שלמעלה, אלא כפי שהתורה היא בבחי' שעשועי המלך בעצמותו. ובאופן שיומשך בבחי' הפנימיות דישראל, ובטעם והסברה.

וזהו "ואלה גו' מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני" – שבמ"ת היתה המשכת פנימיות ועצמות התורה, ועד"ז צ"ל בלימוד התורה של כל אחד מישראל בכל זמן, שלימודו הוא דבר ה' ממש שנאמר למשה מסיני.

וענין זה נעשה ע"י משה רבינו, שענינו מדת האמת, שנמשך בכל מקום בלי שינויים, ולכן נעשית על ידו המשכת חותמו של הקב"ה אמת, באופן ד"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם גו'", להמשיך בחי' הפנים דתורה לפנימיותם של ישראל.

א. חודש אדר: שייכות ההצלה הגופנית וענין ההודאה ("יהודים")
הגזירה היתה על הגוף [דלא כחנוכה, ואפילו במצרים – הי' בעיקר שיעבוד כו'; ולכן השמחה בכל "החודש" היא "עד דלא ידע" – כיון שנהפך מקצה לקצה], ומאידך – רק על "יהודים" שכופרים בע"ז (ענין רוחני): השם "יהודים" – הודאה (הקדמת נעשה לנשמע, כמ"ש בפרשתנו) בכל התורה, גם על מה שמבין בשכל שבראשו ("ישראל", "לי ראש"); ובגלל זה – ניצל גם הגוף. ומזה – שענין ההודאה צ"ל גם בנוגע להגוף ("יהודיים" בב' יופד'ין), דכיון ש"אנכי ה'" הוא כחו וחיותו דהגוף, כל עניני העולם הם עבודה שזרה לו, ועוסק בהם רק מצד ציווי ה' (א-ח)

ב. פ' משפטים: השייכות ד"משפטים" ל"סיני"
על השכל לבד א"א לסמוך, כפי שראינו בדור האחרון [וכיון שהשוחד מטה את השכל – רודפים להתחבר לגרמניא כו', ועד"ז בנוגע לשוחד דאהבת עצמו – שמצד זה מסרבים להודות שטעו בנוגע ל"מיהו יהודי" כו'], ולאידך – להיותו כח הכי יקר (ש"אין העולם ראוי להשתמש בו") יש לנצלו לעניני "סיני"; וזהו שהענין דהקדמת נעשה לנשמע ("סיני") נאמר דוקא בפרשת משפטים. והשייכות לאדר – שגם היו"ט דפורים שיש לו סיבה בשכל, אופן השמחה הוא למעלה מהשכל, ובא ע"י מס"נ ללא חשבונות (ט-טז)

ג. כ"ד שבט: יום נבואת "דברים ניחומים" על ירושלים
בכל כ"ד שבט נשנית הנבואה, שלכן נתפרש זמנה; גם היום יש יהודים שמנצלים ידיעתם בתורה לתת לגויים חלק בירושלים העתיקה כו' (ועוד קוראים לזה "אתחלתא דגאולה"); וזהו הדיוק "דברים ניחומים" – נחמה וחרטה מענין בלתי-רצוי (יז-ט)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ואלה המשפטים

ד. רש"י (כ"ד, ו-ח) ד"ה באגנות וד"ה ויזרוק: שיטתו בענין הכנסה לברית (הוגה) (כא)
דיוקו "(ויקח כו') מי חלקו" (ולא "מדדו") – לא מצד הקושי למדוד בדיוק (שנצרך מלאך כו', כבמדרש), דאין דרך כורתי ברית להקפיד שיהי' חצי מדוייק, אלא ממשמעות הכתוב – שמשה רק לקח דם שכבר הי' מחולק, וזהו הכרחו ש"מלאך בא וחלקו" (כב-ד)

ה. לקוטי לוי"צ (ע' פח): הסתלקות הנשמה "זכייא נקיי' ברירה"
רק כשאין הגבלות הגוף אפ"ל "כמה נהורין" (דכל התומ"צ שקיימה) ביחד (כה)ע"ד ה"מלוה מלכה" לטובת הגמ"ח (כו)

ו. ע"ד מבצע פורים, וזהירות בנוגע לסעודת פורים שחל בערב שבת (כז)

מחצית השקל – כופר נפשו, וכולל את קרבנות כל השנה – הו"ע כללי, ובעבודת האדם הו"ע האמונה, שהו"ע כללי, שמשפיע ופועל בכל עשר כחות הנפש, ע"י העבודה דרעה אמונה, לפרנסה ולחזקה שתהי' כדבעי (ולא באופן דגנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא) עד שתפעל על הכחות הפנימיים.

קישור האמונה עם הכחות הפרטיים יכול להיות ע"י השגה, שמתבונן שהקב"ה נמצא למטה ובאופן השייך לפעולה פרטית (לעזרו בפרנסתו שלא יצטרך לגנוב כי ירעב); אך ישנו אופן נעלה יותר – כי תשא את ראש, הרמה בהשגה להעלותה לדרגת האמונה.

וזהו החילוק בין האמונה מצד הירושה מאברהם (לפני ביטול הגזירה דמ"ת) לאמונה שמצד משה – שהאמונה היא לא רק מצד ממכ"ע וסוכ"ע, אלא מצד בחי' האלקות שלמעלה מהעולמות לגמרי, אנכי הוי' אלקיך, שנמשכת ע"י משה, שענינו תורה, כפי שמיוחדת עם עצמותו ית', ואמונה זו ממשיך משה בישראל, לפי שישראל – ע"י אורייתא – הם חד עם קוב"ה.


עיין בספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.